(1)
Gashynova, K. Y.; Kolisnyk, N. S.; Dmytrychenko, V. V.; Kaplan, P. Y.; Kuzhevskiy, I. V.; Hurtovyi, V. A.; Mizina, V. M. Invasive Pulmonary Aspergillosis: The State of Art and the Clinical Case. Med. perspekt. 2018, 23, 27-37.