(1)
Trofimov, M. V.; Kryshen, V. P.; Zadorozhnyi, V. V.; Barannik, S. I.; Muntyan, S. O.; Guzenko, B. V.; Panikova, T. M.; Lyaschenko, P. V.; Nor, N. M.; Slesarenko, K. S. Current Issues of Teaching General Surgery. Med. perspekt. 2018, 23, 104-106.