(1)
Kopchak, O. V.; Marchenko, N. S.; Yanishevska, Y. V. Modeling of Chronic Generalized Periodontitis in Laboratory Animals (literature Review). Med. perspekt. 2020, 25, 22-29.