(1)
Khvorostenko, M. I.; Bondarenko, I. N.; Barannikov, K. V.; Khvorostenko, Y. M.; Phokhach, A. V. Expediency of Radiation Therapy and Adjuvant Polychemotherapy in Surgical Treatment of Cancer. Med. perspekt. 2016, 21, 77-81.