Azarenko, V. J., Potabashniy, V. A., Fesenko, V. I., & Knjazjeva, O. V. (2018). Adherence to treatment of patients with past ischemic stroke. Medicni Perspektivi, 23(1(part2), 11–14. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1(part2).126931