Gashynova, K. Y., Kolisnyk, N. S., Dmytrychenko, V. V., Kaplan, P. Y., Kuzhevskiy, I. V., Hurtovyi, V. A., & Mizina, V. M. (2018). Invasive pulmonary aspergillosis: the state of art and the clinical case. Medicni Perspektivi, 23(1(part1), 27–37. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1(part1).127204