Kopchak, O. V., Marchenko, N. S., & Yanishevska, Y. V. (2020). Modeling of chronic generalized periodontitis in laboratory animals (literature review). Medicni Perspektivi, 25(3), 22–29. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.3.214646