Savushina, I. V., Pavlenko, O. I., & Zos’ka, Y. V. (2020). Prevention of occupational laryngitis in teachers. Medicni Perspektivi, 25(3), 161–168. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.3.214858