Khvorostenko, M. I., Bondarenko, I. N., Barannikov, K. V., Khvorostenko, Y. M., & Phokhach, A. V. (2016). Expediency of radiation therapy and adjuvant polychemotherapy in surgical treatment of cancer. Medicni Perspektivi, 21(2), 77–81. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.2.72159