Gashynova, K. Yu., N. S. Kolisnyk, V. V. Dmytrychenko, P. Yu. Kaplan, I. V. Kuzhevskiy, V. A. Hurtovyi, and V. M. Mizina. 2018. “Invasive Pulmonary Aspergillosis: The State of Art and the Clinical Case”. Medicni Perspektivi 23 (1(part1):27-37. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1(part1).127204.