Kopchak, O. V., N. S. Marchenko, and Ya. V. Yanishevska. 2020. “Modeling of Chronic Generalized Periodontitis in Laboratory Animals (literature Review)”. Medicni Perspektivi 25 (3):22-29. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.3.214646.