Savushina, I. V., O. I. Pavlenko, and Y. V. Zos’ka. 2020. “Prevention of Occupational Laryngitis in Teachers”. Medicni Perspektivi 25 (3):161-68. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.3.214858.