Khvorostenko, M. I., I. N. Bondarenko, K. V. Barannikov, Y. M. Khvorostenko, and A. V. Phokhach. 2016. “Expediency of Radiation Therapy and Adjuvant Polychemotherapy in Surgical Treatment of Cancer”. Medicni Perspektivi 21 (2):77-81. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.2.72159.