Kozlova, Y. V., Dovgal, M. A., Koldunov, V. V., Silkina, Y. V., Klopotskiy, G. A., Khudyakov, A. E., Khmel, S. I., Bibikova, V. N., Tryasak, N. S. and Anisimova, O. V. (2017) “The historical essay of the department of Pathological Physiology of Dnepropetrovsk Medical Academy”., Medicni perspektivi, 22(1), pp. 146–151. doi: 10.26641/2307-0404.2017.1.101446.