Gashynova, K. Y., Kolisnyk, N. S., Dmytrychenko, V. V., Kaplan, P. Y., Kuzhevskiy, I. V., Hurtovyi, V. A. and Mizina, V. M. (2018) “Invasive pulmonary aspergillosis: the state of art and the clinical case”., Medicni perspektivi, 23(1(part1), pp. 27–37. doi: 10.26641/2307-0404.2018.1(part1).127204.