Savushina, I. V., Pavlenko, O. I. and Zos’ka, Y. V. (2020) “Prevention of occupational laryngitis in teachers”, Medicni perspektivi, 25(3), pp. 161–168. doi: 10.26641/2307-0404.2020.3.214858.