Khvorostenko, M. I., Bondarenko, I. N., Barannikov, K. V., Khvorostenko, Y. M. and Phokhach, A. V. (2016) “Expediency of radiation therapy and adjuvant polychemotherapy in surgical treatment of cancer”., Medicni perspektivi, 21(2), pp. 77–81. doi: 10.26641/2307-0404.2016.2.72159.