[1]
M. I. Khvorostenko, I. N. Bondarenko, K. V. Barannikov, Y. M. Khvorostenko, and A. V. Phokhach, “Expediency of radiation therapy and adjuvant polychemotherapy in surgical treatment of cancer”., Med. perspekt., vol. 21, no. 2, pp. 77–81, May 2016.