Gashynova, K. Y., N. S. Kolisnyk, V. V. Dmytrychenko, P. Y. Kaplan, I. V. Kuzhevskiy, V. A. Hurtovyi, and V. M. Mizina. “Invasive Pulmonary Aspergillosis: The State of Art and the Clinical Case”. Medicni Perspektivi, vol. 23, no. 1(part1), Apr. 2018, pp. 27-37, doi:10.26641/2307-0404.2018.1(part1).127204.