Savushina, I. V., O. I. Pavlenko, and Y. V. Zos’ka. “Prevention of Occupational Laryngitis in Teachers”. Medicni Perspektivi, vol. 25, no. 3, Oct. 2020, pp. 161-8, doi:10.26641/2307-0404.2020.3.214858.