Khvorostenko, M. I., I. N. Bondarenko, K. V. Barannikov, Y. M. Khvorostenko, and A. V. Phokhach. “Expediency of Radiation Therapy and Adjuvant Polychemotherapy in Surgical Treatment of Cancer”. Medicni Perspektivi, vol. 21, no. 2, May 2016, pp. 77-81, doi:10.26641/2307-0404.2016.2.72159.