Gashynova, K. Yu., N. S. Kolisnyk, V. V. Dmytrychenko, P. Yu. Kaplan, I. V. Kuzhevskiy, V. A. Hurtovyi, and V. M. Mizina. “Invasive Pulmonary Aspergillosis: The State of Art and the Clinical Case”. Medicni perspektivi 23, no. 1(part1) (April 24, 2018): 27–37. Accessed July 19, 2024. https://journals.uran.ua/index.php/2307-0404/article/view/127204.