МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ НОВОГО ТИПУ З ФІЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Автор(и)

  • Ю. В. Єчкало Криворізький національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2307-4507.2014-20.16-18

Анотація

У статті розглядаються методичні основи створення навчально-методичного комплексу нового типу з фізики для студентів вищих навчальних закладів. Сформульовані сучасні вимоги до навчально-методичного комплексу (адаптивності, доступності та мобільності), реалізація яких вимагає переходу до трактування навчально-методичного комплексу як виду електронного освітнього ресурсу. У якості платформи для створення комплексу нового типу пропонуються хмарні сервіси Google Apps. Як електронний освітній ресурс, навчально-методичний комплекс нового типу має містити інформаційну (навчальні матеріали) та діяльнісну (автономні педагогічні програмні засоби, традиційні хмарні засоби Google Apps, хмарні засоби управління навчанням) складові. Комплекс нового типу може бути використаний для інтеграції аудиторної та поза-аудиторної навчальної діяльності на основі взаємного доповнення технологій традиційного, електронного, дистанційного та мобільного навчання.

Ключові слова: навчально-методичний комплекс нового типу з фізики, сучасні вимоги до навчально-методичного комплексу, електронний освітній ресурс.

В статье рассматриваются методические основы создания учебно-методического комплекса нового типа по физике для студентов высших учебных заведений. Сформулированы современные требования к учебно-методическому комплексу (адаптивности, доступности и мобильности), реализация которых требует перехода к трактовке учебно-методического комплекса как вида электронного образовательного ресурса. В качестве платформы для создания комплекса нового типа предлагаются облачные сервисы Google Apps. В качестве электронного образовательного ресурса, учебнометодический комплекс нового типа должен содержать информационную (учебные материалы) и деятельностную (автономные педагогические программные средства, традиционные облачные средства Google Apps, облачные средства управления обучением) составляющие. Комплекс нового типа может быть использован для интеграции аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности на основе взаимного дополнения технологий традиционного, электронного, дистанционного и мобильного обучения.

Ключевые слова: учебно-методический комплекс нового типа по физике, современные требования к учебно-методическому комплексу, электронный образовательный ресурс.

This article discusses the methodological basis for the creation of new type educational and methodical complex of physics for students of higher educational institutions. The requirements for modern educational complex (adaptability, accessibility and mobility) are formulated, the implementation of which requires the transition to teaching and methodical interpretation of the complex as a kind of electronic educational resources.

As a platform for creating a new type complex are offered the cloud services of Google Apps. As the electronic educational resources, new type educational and methodical complex must contain information components (educational materials) and activity-based components (autonomous educational software, traditional cloud services of Google Apps, cloud services of educational management). The new type complex can be used to integrate educational activity on the basis of traditional technologies, electronic, remote and mobile learning.

Key words: new type educational and methodical complex of physics, requirements for modern educational complex, electronic educational resource.

Посилання

Биков В.Ю. Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення [Електронний ресурс] / В.Ю. Биков, В.В. Лапінський // Комп’ютер у школі та сім’ї. - 2012. - № 2. - С. 3-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov. ua/j-pdf'komp_2012_2_2.pdf

Благодаренко Л.Ю. Комплексний підхід у формуванні мотивації студентів педагогічних університетів до вивчення фізики [Електронний ресурс] / Л.Ю. Благодаренко, Л.В. Мініч, С.Л. Василенко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. -2013. - № 2. - С. 10-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov. ua/j-pdf/znpbdpu_2013_2_4.pdf

Бурдейна Н.Б. Методичні основи створення та використання навчального комплекту з фізики для студентів вищих будівельних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія і методика навчання фізики / Н.Б. Бурдейна ; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. - К., 2009. - 24 с.

Єчкало Ю .В. Методичні основи створення електронного додатку до навчального посібника з фізики / Ю.В. Єчкало //

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : збірник наукових праць. Випуск Х : в 3-х томах. -Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2012. - Т. 2: Теорія та методика навчання фізики. - С. 104-109.

Єчкало Ю.В. Основні вимоги до навчального комплекту з фізики для студентів та викладачів / Ю.В. Єчкало // VI Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании», 3-10 июня 2011 г., Варна, Болгария : материалы / М-во пром. политики Украины, Госпотребстандарт Украины, Нац. агентство аккредитации Украины, Нац. металлург. акад. Украины [НМетАУ] [и др.] : в 3-х т. - Днепропетровск ; Варна, 2011. - Т. 3. - С. 411-413.

Морзе Н.В. Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання / Н.В. Морзе, О.Г. Глазунова // Інформаційні технології в освіті. - 2010. - № 7. - С. 63-75.

Олексюк В.П. Досвід інтеграції хмарних сервісів Google APPS у інформаційно-освітній простір вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / В.П. Олексюк // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2013. - Т. 35, вип. 3. - С. 64-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ ITZN_2013_35_3_9.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-15