Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Зміст статті відповідає проблематиці журналу.
 • Стаття не була раніше опублікована, а також не подана на розгляд і публікацію до іншого журналу.
 • Стаття містить всі структурні елементи (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета, виклад основного матеріалу, висновки і перспективи подальших досліджень).
 • Форматування виконано згідно вимог.
 • Файл статті має бути поданий у форматі .doc/.docx
 • Розмір файлу не повинен перевищувати 1,5 Мб.
 • Матеріали обсягом 10-12 сторінок формату А4 мають бути надіслані в електронному варіанті.
  Стаття має містити такі елементи: постановку й обґрунтування актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені; формулювання мети та завдань статті; об’єкта і предмета, матеріалу дослідження; викладення основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; список літератури.
  Електронний варіант виконувати у форматі .doc, .docx, .odt, шрифт – Times New Roman, розмір 14. Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його окремим файлом. Міжрядковий інтервал – 1,5. Розміри берегів: зліва – 25 мм, справа – 15 мм, верхній і нижній – по 20 мм. На першому рядку в лівому куті – шифр УДК (шрифт 14 напівжирний); нижче – прізвище та ініціали автора (кегль 12 напівжирний) із зазначенням установи, де автор працює, на наступному рядку – назва населеного пункту, нижче – електронна адреса автора, на наступному рядку – номер профіля в ORCID (за наявності, 12 кегль). На наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами, 14 кегль). Через один рядок – анотація і ключові слова мовою статті (200-250 слів в анотації, від 3 до 7 ключових слів, кегль 12, курсив). Після списку літератури – розширена анотація англійською мовою обсягом 400–450 слів. Через один рядок після резюме – основний текст статті.
  Якщо стаття написана англійською чи іншою іноземною мовою, у файлі з відомостями про автора необхідно подати її назву також українською мовою.
  Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі та наявності пропусків до і після тире. Скорочення на зразок XVIth c., ініціали при прізвищах (напр., Ch. L. Barber) друкуються через нерозривний пропуск (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Якщо в статті наводяться схеми, їх необхідно групувати (Вид – Панель інструментів – Малювання – Вибір об’єкта. Утримуючи кнопку “Вибір об’єкта”, виділіть об’єкти, які потрібно об’єднати у групу, на панелі інструментів “Малювання” натисніть кнопку “Дії”, виберіть команду “Групувати”).
  Після тексту статті обов’язково подається анотація англійською мовою (400-450 слів) із зазначенням прізвища автора і назви статті. Якщо статтю подано іншою мовою – потрібно подати назву, анотацію (200-250 слів) і ключові слова, а також інформацію про автора українською мовою.
  Посилання в тексті оформляти за зразком: [3, с. 15], де перша цифра – номер джерела в загальному (алфавітному) списку літератури, друга – цитована сторінка; на кожну позицію у списку літератури має бути посилання у тексті статті. Не подавати в тексті розгорнутих посилань. Цитати з досліджень іноземною мовою, залежно від виконуваної ними функції, можуть подаватися мовою оригіналу або в перекладі, але необхідно послідовно дотримуватися одного з названих способів цитування. Якщо цитати наведені мовою оригіналу, автор у покликаннях може подати їх переклад.

  Приклад оформлення:

  УДК 821.111-3.
  Ольга Бойко
  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
  PhD (доктор філософії з філології)
  викладачка кафедри прикладної лінгвістики
  м. Одеса
  boiko.olga@onu.edu.ua
  ORCID 0000-0001-5250-6538


  РЕФЕРЕНЦІЇ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ЦІЛІСНОГО ЦИКЛУ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАНЬ НІКІ КАЛЛЄН)

  У статті проаналізовано функцію референційних інтертекстуальних посилань і їхню роль у створенні цілісного циклу фентезійних оповідань. Висунуто гіпотезу, що референції як різновид інтертекстуальних елементів виконують функцію покликань між творами одного автора, зокрема, у статті наведено класифікацію різновидів референцій в оповіданнях Нікі Каллєн. Продемонстровано, що референції є елементами внутрішньої інтертекстуальності, збільшують питому вагу «реальності» того чи іншого твору з допомогою повторюваних онімів на позначення «наскрізних» персонажів, локацій, артефактів. Показано, що засвідчені референції дають змогу створити комунікативну ситуацію, в якій вигадане поєднується з наявним у реальності читача, що наближує можливий, паралельний світ до «нашого».
  Ключові слова: фентезі, референції, Нікі Каллєн, інтертекстуальність, можливі світи, Мультиверсум.

  Текст ТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекст Текст Текст Текст

  Olha Boiko
  Odesa I. I. Mechnikov National University
  PhD of Philology
  Department of the Applied Linguistics
  Odesa

  REFERENCES AS A MEANS OF CREATING AN INTEGRATED CYCLE (ON THE MATERIAL OF NICKY CALLEN'S STORIES)

  Resume. The article analyzes the function of “reference” – intertextual references and their role in creating a holistic cycle of fantasy stories and presents the diverse views of the scientific community on the terminological affiliation of references. It is hypothesized that references as a kind of intertextual elements perform the function of vocations between the works of one author, in particular, the article shows the classification of kinds of references in the stories of Nicki Callen. It is shown that references are elements of internal intertextuality, but they are not simple references to another text, but increase the share of "reality" of a work with repeated onyms to denote "through" characters, locations, artifacts that intertwine with each other. and resonate.
  Further research into fantasy works, in particular by Nicki Cullen, with a distinction between "parallel worlds" and "multiple worlds", is promising. To the parallel we belong exactly those that fit the heretical concept: one plot with many points of branching options, to multiple – different worlds.
  Key words: fantasy, references, Nicki Kallen, intertextuality, possible worlds, Multiverse

  За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори. Статті аспірантів та авторів без наукових ступенів приймаються з рецензією доктора або кандидата наук. Одноосібні статті докторів наук будуть надруковані безкоштовно.

  Тим, хто бажає долучитися до спільної роботи, прохання надіслати на матеріали в електронному вигляді на адресу: boiko.olga@onu.edu.ua або через кнопку "Подання статті"

  Кошти за публікацію переказувати після підтвердження публікації листом, де буде зазначено реквізити для платежу.

Керівництво для авторів

Список літератури потрібно подавати в окремому розділі, який названо Література. Список літератури подається в алфавітному порядку за APA стилем. З вимогами можна ознайомитися за посиланням https://goo.su/6fHl. У розділах Література та Використані джерела усі бібліографічні покликання, які подані не латиницею, обов’язково транслітеруються для забезпечення відстежування цитування в міжнародних базах даних.

Транслітерація подається в квадратних дужках, безпосередньо під бібліографічним записом.

Транслітерацію потрібно виконувати через автоматичний транслітератор, доступний за адресою: https://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/bgn-pcgn/ (подано приклад автоматичної транслітерації для російської кирилиці, для інших алфавітів потрібно знайти у випадному меню назву відповідної мови) або http://translit.kh.ua/ формат BGN/PCGN.

Бібліографічні покликання латиницею не транслітеруються.

Назва Література друкується через один рядок після основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка).

Джерела потрібно подавати під назвою Використані джерела окремо після розділу Література. У його оформленні потрібно використовувати ті самі правила бібліографічного оформлення, які застосовані в розділі Література.

Назва Використані джерела друкується через один рядок після списку літератури (напівжирним шрифтом посередині рядка).

Назва Список скорочень друкується через один рядок після списку джерел ілюстративного матеріалу (напівжирним шрифтом посередині рядка).

Посилання на електронні джерела повинні бути скорочені за допомогою сервісів http://cutt.ly, http://goo.su або інших подібних сервісів.

Приклад оформлення:

Література

 1. Арєнєв, В. (2014). Душниця. Київ: Києво-Могилянська академія.
 2. Арнольд, И. В. (1999). Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та.
 3. Денисова, Г. Е. (2003). В мире интертекста: язык, память, перевод. Москва. Азбуковник.
 4. Колeгаєва, І. М. (1996). Мегатекст як вияв комунікативної гетерогенності цілого завершеного тексту. Мовознавство, (1).
 5. Котовська, О. В. (б.д.). Типологія можливих світів у когнітивній лінгвістиці. https://cutt.ly/igOmCpV
 6. Худолей, Н. В. (б.д.). Механизмы актуализации интертекстуальных связей в художественном тексте.  https://cutt.ly/MgOQiYW

References

 1. Arieniev, V. (2014). Dushnytsya. Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy. [in Ukrainian].
 2. Arnold, I. V. (1999). Semantika. Stilistika. Intertekstual'nost. [Semantic. Stylistic. Intertextuality]. Saint-Petersburg: Izd-vo S.-Peterb. un-ta. [in Russian].
 3. Denisova, H. E. (2003). V mire interteksta: yazyk, pamyat, perevod. [In the World of Intertext: Language, Memory, Translation]. Moscow: Azbukovnik. [in Russian].
 4. Kolehaieva, I. M. (1996). Mehatekst yak vyiav komunikatyvnoi heterohennosti tsiloho zavershenoho tekstu [Megatext as a manifestation of the communicative heterogeneity of a complete text]. Movoznavstvo, (1). [in Ukrainian].
 5. Kotovska, O. V. (n.d.). Typology of possible worlds in cognitive linguistics. https://cutt.ly/igOmCpV
 6. Khudolei, N. V. (n.d.). Mechanisms of actualization of intertextual links in a literary text. https://cutt.ly/MgOQiYW

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.