Про журнал

На шпальтах журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності» висвітлюються

● актуальні питання права інтелектуальної власності
● інші сучасні проблеми юридичної науки та правозастосовної практики
● правові проблеми міжгалузевого характеру
● питання інноватики та економіки інтелектуальної власності

У журналі публікуються результати наукових досліджень, спрямовані на розвиток і поглиблення теоретичних знань, удосконалення законодавства та практики його застосування.

До публікації приймаються рецензії на монографії та інші науково-практичні видання.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. № 886 журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі юридичних наук (спеціальність 081 – Право).

Журнал індексується у пошуковій системі Google Scholar, міжнародній науковометричній базі Index Copernicus Database, внесений до бази даних Наукова періодика України.

Кожній статті, що публікується у журналі, присвоюється цифровий ідентифікатор DOI.

Електронна копія журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

 

Редакційна політика

Редакція журналу керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій.

Редакція дотримується політики відкритого доступу, за якої доступ користувачів до всього змісту журналу є вільним, безкоштовним і безстроковим, з метою поширення наукової інформації, сприяння у розвитку науки та обміну знаннями для загального суспільного прогресу і добробуту. Доступ до матеріалів, опублікованих в журналі, надається на умовах вільної ліцензії CC BY-NC-ND 4.0. Це дозволяє читати, зберігати на будь-якому пристрої, копіювати, друкувати, поширювати в електронній (цифровій) чи матеріальній формі повний текст кожного опублікованого матеріалу.

Редакція дотримується політики забезпечення якісного незалежного подвійного сліпого рецензування. Статті надаються рецензентам після видалення усіх даних автора (авторів), включаючи дані з властивостей файлу. Імена рецензентів та будь-які дані, які можуть ідентифікувати рецензентів, авторам не повідомляються.

Опубліковані матеріали виражають позицію автора (авторів), яка може не поділятися редакцією.

Автор (кожен із співавторів) несе відповідальність за зміст свого матеріалу, зокрема, достовірність інформації і дотримання прав авторів цитованих творів. У разі якщо публікація матеріалу завдає шкоду будь-якій третій особі, відповідальність перед такою особою несе автор (кожен із співавторів).

Редакція має право редагувати та скорочувати рукописи.

Редакція має право скасувати рішення про прийняття рукопису до публікації та/або вилучити опубліковану статтю (рецензію) з відповідного номеру журналу і її копії в електронному вигляді, якщо буде виявлено, що публікація статті (рецензії) порушує права будь-якої особи.

 

Видавнича етика  

Редакція журналу дотримується усіх етичних стандартів при публікації статей. Відносини між авторами, редакцією та рецензентами ґрунтуються на  засадах поваги, конфіденційності, об’єктивності, високої наукової компетентності і професіоналізму.

Редакція та рецензенти не використовують неопубліковані рукописи та не розголошують будь-яку інформацію, пов’язану з поданими рукописами.

У разі виявлення конфлікту інтересів, який може вплинути на об’єктивність і неупередженість процесу рецензування і його результатів, рецензенти зобов’язані брати самовідвід від розгляду рукописів. Редакція вживає усі необхідні заходи щодо врегулювання конфліктних ситуацій і претензій, які стосуються розгляду рукописів.

Редакція не допускає будь-яку академічно недобросовісну поведінку у будь-якій формі. У разі виявлення у рукописі ознак плагіату чи інших порушень редакція формує комісію для розгляду і оцінки виявленої загрози. Якщо факт плагіату або іншого порушення підтверджується, рукопис відхиляється з повідомленням автора (авторів) про причину відхилення. Якщо факт плагіату чи іншого порушення виявляється після публікації статті (рецензії), редакція має право вилучити опубліковану статтю (рецензію) з відповідного номеру журналу і всі її копії в електронному вигляді та оприлюднити інформацію про факт плагіату чи іншого порушення. Редакція має право прийняти рішення про заборону на майбутнє подання статей (рецензій) строком на три роки від автора, який допустив академічно недобросовісну поведінку.

 

Історія журналу

Одним з напрямів діяльності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України  з моменту його створення є поширення знань з питань інтелектуальної власності в Україні. Сьогодні Інститут робить все можливе, аби задовольнити потребу суспільства в інформації щодо різних аспектів права та економіки інтелектуальної власності.

До 2005 року журнал випускався під назвою «Інтелектуальний капітал» (перший випуск – 13.02.2002 року). З 2005 року журнал виходить під назвою "Теорія і практика інтелектуальної власності".

До редакційної колегії журналу входять провідні вчені України та іноземних країн - фахівці з питань інтелектуальної власності.