Про журнал

Індексація

Галузь та проблематика

Шановні автори,

Збірник наукових статей "Сучасне мистецтво" пропонує наступні тематичні рубрики, що відповідають профілю видання та науковій спеціалізації у відповідних галузях дослідження:

 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (023)
 • музичне мистецтво (025)
 • сценічне мистецтво (026)
 • культурологія (034)

Видання фокусується на розумінні основних проблем культурології та історії мистецтва, теоретичному та синтетичному узагальненні соціально важливих гуманітарних знань.

Процес рецензування

Рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише ті статті, що є цінними з наукової точки зору.

Етапи рецензування:
1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу. 
2. Перевірка статті на антиплагіат. Для всіх статей, що надаються на рецензування,
визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення (Unicheck: Plagiarism Checker and Originality Detector).
3. Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії спрямовуються за профілем
дослідження  двом рецензентам. Призначає рецензентів Головний редактор журналу. За рішенням Головного редактору журналу окремі статті видатних вчених, а також спеціально запрошені статті можуть бути звільнені від стандартної процедури рецензування.
4. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком.
5.Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускового редактора журналу.
6. У випадку, якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.
Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження й додержання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, у якій виконувалось дослідження. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того рецензентами визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

Періодичність публікації

Збірник наукових статей "Сучасне мистецтво"публікується один раз на рік.

Політика відкритого доступу

Редакційна колегія наукового видання «Сучасне мистецтво» дотримується політики відкритого доступу open access до змісту статей на умовах, згідно з якими доступні громадськості дослідження сприяють більш глобальному обміну знаннями. Повнотекстовий доступ до статей збірника наукових статей «Сучасне мистецтво» представлений на офіційному веб-сайті в розділі archive section.

Редакційна колегія журналу вжила заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing

Про ІПСМ

Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України (ІПСМ НАМ України) — єдина науково-дослідна установа в Україні, що здійснює фундаментальні наукові дослідження у галузі всіх видів сучасного мистецтва, практичні і пошукові студії, спрямовані на розвиток професійного сучасного мистецтва й архітектури, впровадження нових мистецьких технологій і практик, розвиток національної культури, підготовку та видання монографій і збірників наукових праць з магістральних напрямів наукової діяльності Інституту, підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності теорія та історія культури.

ПУБЛІКАЦІЙНА ЕТИКА

Редакційна колегія наукового видання «Сучасне мистецтво/Contemporary Art» дотримується міжнародних стандартів етики публікацій, керуючись рекомендаціями щодо переліку та змісту загальних обов’язків редакторів – COPE Code of Conduct, затверджених Комітетом з етики наукових публікацій COPE (Committee on Publication Ethics).

Рішення про публікацію наукової статті в журналі приймає Редакційна колегія, зважаючи на певні вимоги: перевірка рукопису щодо правильності оформлення та оригінальності тексту (плагіат); результати рецензування; результати обговорення на засіданні Редакційної колегії.

Приймаючи рішення про публікацію рукопису, Редакційна колегія керується публікаційною етикою журналу й не допускає до друку статті з надмірним відсотком неоригінального тексту (плагіату), порушенням авторських прав, наклепом та образами тощо. 

Остаточне рішення щодо публікації статті або про відмову в публікації приймає Головний редактор.

Редакційна колегія оцінює рукописи представлених статей незалежно від раси, статі, національності, походження, громадянства (підданства), роду занять, місця роботи й проживання автора, а також від його політичних, філософських, релігійних та інших поглядів.

Редакційна колегія зобов’язується:

 • зберігати нейтральність і об’єктивність стосовно всіх учасників редакційного процесу;
 • прагнути до задоволення потреб читачів та авторів;
 • постійно вдосконалювати журнал;
 • забезпечувати якість матеріалу, що публікується;
 • підтримувати свободу слова;
 • зберігати цілісність наукових досліджень;
 • дотримуючись принципів конфіденційності інформації, не розповсюджувати ідеї та / або інформацію, отримані в процесі ознайомлення із рукописами та / або під час їх рецензування;
 • за необхідності публікувати виправлення й пояснення.

Рецензент зобов’язаний надавати об’єктивну й аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження, керуючись принциповими зауваженнями й побажаннями, спрямованими на підвищення наукового рівня рукопису. Матеріал, що рецензується, розглядається як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від Редколегії журналу. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися Рецензентом у особистих цілях. Відгук на статтю є конфіденційним та не підлягає розголошенню. П. І. Б. Рецензента, його місце роботи й посада залишаються анонімними.

Факт надання Автором рукопису для публікації в журналі підтверджує авторство наукового дослідження. За умови співавторства, рукопис подається одним з авторів. Представлені до публікації матеріали повинні містити результати оригінальних наукових досліджень. За умови використання в статті фрагментів з робіт інших осіб, необхідне належне оформлення таких цитат шляхом вказівки оригінального джерела в бібліографічному списку до статті. Відповідальність за зміст, оригінальність та переклад тексту статей, науковий рівень та точність наведених відомостей, а також за те, що в матеріалах не міститься інформація з обмеженим доступом, несуть Автори.

Автори мають гарантувати, що поданий ними рукопис не публікувався раніше та не знаходиться на рецензуванні в іншому виданні. За умови виявлення помилок або погрішностей у науковому матеріалі на будь-якому етапі публікаційного процесу, Автор зобов’язується повідомити про цей факт Редакційну колегію журналу.

Історія журналу

Щорічний збірник наукових статей «Сучасне мистецтво», заснований Інститутом проблем сучасного мистецтва НАМ України у 2004 році.

Збірник наукових праць публікує наукові праці з проблем сучасної художньої культури, зокрема у образотворчому мистецтві, музиці, театрі, кінематографії, культурології.

Редакційна колегія спрямована на підтримку досліджень з культурології, філософії культури, мистецтвознавства.
Періодичний журнал фокусується на розумінні основних проблем культурології та історії мистецтва, теоретичному та синтетичному узагальненні соціально важливих гуманітарних знань.

До друку приймаються статті за напрямами:

 • теорія та історія культури (26.00.01)
 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (023)
 • музичне мистецтво (025)
 • сценічне мистецтво (026)
 • культурологія (034)

Видання призначене для науковців (культурологів, філософів, істориків, мистецтвознавців тощо), митців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, працівників культури та для всіх зацікавлених проблемами гуманітарного знання.