Про журнал

Галузь та проблематика

У журналі розкриваються питання теорії та практичного застосування досліджень соціально-економічної географії в регіонах України та у світі. У журналі публікуються статті теоретико-методологічного та прикладного характеру, що відображають результати суспільно-географічних досліджень провідних вчених, викладачів, аспірантів України і зарубіжних країн.

Журнал становить інтерес для викладачів вищих закладів освіти, науковців, студентів і фахівців у галузі суспільної географії.

Журнал має такі рубрики. До рубрики «Горизонти науки» приймаються статті провідних науковців, у яких висвітлюються питання теорії та методології сучасних суспільно-географічних досліджень, піднімаються проблеми нових теоретико-методологічних підходів у науці. У рубриці «Наукові повідомлення» публікуються результати прикладних суспільно-географічних досліджень на  матеріалах регіонів України та інших країн. Рубрика «Дослідження молодих науковців» дає можливість аспірантам та здобувачам наукового ступеня публікувати результати власних дисертаційних досліджень. У рубриці «Рецензії» розміщуються рецензії на монографії та інші наукові видання, що вийшли у світ. Рубрика «Постаті» присвячена видатним науковцям у галузі суспільної географії. У ній висвітлюється їх життєвий і творчий шлях та внесок у розвиток географічної науки. У рубриці «Ювілеї» публікуються вітання із знаменними датами провідних вчених – суспільних географів.

Процес рецензування

Подвійне «сліпе» рецензування: Рецензентам невідома інформація про авторів, а авторам невідома інформація про рецензентів. Так зване незалежне рецензування. Є як мінімум 2 або більше рецензентів для рецензування всіх статей випуску.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Періодичність публікації

Журнал виходить двічі на рік.

Публікаційна етика

Принципи професійної етики в діяльності редактора і видавця

У своїй діяльності редактор несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що накладає необхідність проходження наступним основоположним принципам:

- При прийнятті рішення про публікацію редактор наукового журналу керується достовірністю подання даних та наукової значимістю розглянутої роботи.

- Редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів.

- Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування і пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.

- Редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.

- Редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

Етичні принципи в діяльності рецензента

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає у виконанні наступних принципів:

- Рукопис, отримана для рецензування, повинна розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.

- Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.

- Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.

- Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукописи, або не може бути об'єктивним, наприклад, у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з рецензування даної рукописи.


Принципи, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первинну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

- Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Явно помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні.

- Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданій рукописи, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора та першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.

- Необхідно визнавати внесок усіх осіб, так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, у статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.

- Автори не повинні надавати в журнал рукопис, яка була відправлена в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.

- Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь у дослідженні.

- Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якомога швидше повідомити про це редакцію журналу.

Редакційна колегія

 

Нємець Людмила Миколаївна – голова редакційної колегії, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail: soc-econom-region@karazin.ua

Олійник Ярослав Богданович – шеф-редактор, доктор економічних наук, професор, академік АПН України, декан географічного факультету,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, e-mail: oliynik_ya@univ.kiev.ua

Голіков Артур Павлович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail: golikovartur@ukr.net

Костріков Сергій Васильович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail: sergiy.kostrikov@gmail.com

Мезенцев Костянтин Володимирович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, e-mail: k_mez@ukr.net

Нємець Костянтин Аркадійович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail: konstantin.a.nemets@mail.univer.kharkov.ua

Пересадько Віліна Анатоліївна – доктор географічних наук, професор, декан факультету геології, географії, рекреації і туризму, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail: vilinaperesadko@gmail.com

Руденко Валерій Петрович – доктор географічних наук, професор, декан географічного факультету, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, e-mail: rudenko_valery@ukr.net

Топчієв Олександр Григорович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної і соціальної географії, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Шаблій Олег Іванович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної і соціальної географії, Львівський національний університет імені Івана Франка, e-mail: shabliy@franko.lviv.ua

Кандиба Юрій Іванович – технічний секретар, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail: chseg@karazin.ua

 

Члени міжнародної редакційної ради

 

Антіпова Катерина Анатоліївна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної географії зарубіжних країн, Білоруський державний університет (Білорусь)

Арісой Ялчін – доктор філософії (цивільна інженерія), професор кафедри цивільної інженерії, Університет Докуз Ейлюл (Туреччина), e-mail: yalcin.arisoy@deu.edu.tr

Джентіле Майкл – доктор філософії (географічні науки), професор кафедри соціології та соціальної географії, Університет Осло (Норвегія), e-mail:  michael.gentile@sosgeo.uio.no

Карачоні Давід – доктор філософії (географічні науки), старший науковий співробітник, Географічний інститут Науково-дослідницького центру землезнавчих наук та астрономії, Угорська академія наук (Угорщина), e-mail: karacsonyi.david@csfk.mta.hu

Лі Вей – доктор філософії (географічні науки), професор школи географічних наук та міського планування, Університет штату Аризона (США), е-mail: wei.li@asu.edu

Михненко Влад – доктор філософії (політична економія),  доцент кафедри сталого  розвитку міст, співробітник коледжу Св. Петра, Університет Оксфорд (Великобританія), e-mail: v.mykhnenko@bham.ac.uk

Морар Чезар – доктор філософії (географічні науки), доцент кафедри географії, туризму та територіального планування, Університет Орадя (Румунія), е-mail: cezarmorar@yahoo.com

Нетзбанд Майк – доктор наук (природничі науки), науковий співробітник кафедри географії та землезнавства, Географічний інститут, Рурський університет у Бохумі (Німеччина), e-mail: maik.netzband@rub.de

Нюсупова Гульнара – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії, землевпорядкування та кадастру, Казахський національний університет ім. Аль-Фарабі (Казахстан), e-mail: gulnaran@mail.ru

Станайтіс Саулюс – доктор наук (соціальні науки), професор, завідувач кафедри географії та туризму, Литовський університет освітніх наук (Литва), e-mail: saulius.stanaitis@vpu.lt

Субірос Джосеп Віла – доктор філософії (географічні науки), професор кафедри географії, Університет Жирони (Іспанія), e-mail: josep.vila@udg.edu. 

Шиманьска Даніела – доктор наук (географічні науки), професор, завідувач кафедри міських досліджень та регіонального розвитку, Університет Миколи Коперника (Польща), e-mail: dani@umk.pl