Про журнал

Галузь та проблематика

Наше видання –періодичне наукове видання, спеціалізацією якого є філософія, філологія та інши гуманітарні науки

Ми маємо за мету сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних підходів, активному їх упровадженню в дослідницьку практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання різних дисциплін на основі досягнень сучасної філософії, філології та гуманітарних наук.

Процес рецензування

 1. Редколегія приймає рішення щодо можливості оприлюднення статей лише після завершення процедури їх анонімного рецензування.
 2. Відповідність запропонованих на розгляд Редколегії статей науковій спеціалізації журналу визначає Головний редактор; він обирає для кожної статті двох (інколи – трьох) рецензентів з числа провідних українських чи зарубіжних фахівців.
 3. Практикується «подвійне сліпе рецензування»: рецензенти не знають хто є автором, автори, своєю чергою, не знають, хто є рецензентами. Для рецензування всіх статей кожного числа обирається принаймні десять або більше рецензентів.
 4. Редакція у дводенний термін повідомляє авторові про прийняття його статті до розгляду. Головний редактор особисто надсилає статті рецензентам і отримує від них тексти рецензій.
 5. Термін рецензування – до 2-х місяців.
 6. В рецензії відзначається:
  • оригінальність і наукову новизну статті;
  • коректність цитування;
  • відповідність змісту статті її назві;
  • чи враховує автор найсучасніші публікації у царині філософського та гуманітарногознання, яку представляє стаття;
  • остаточний висновок щодо прийняття статті до друку, відправлення на доопрацювання чи відхилення,
  • а також наводять (за наявності) ті недоліки статті, що, на їхню думку, не є предметом наукової дискусії і мають бути виправлені автором.
 7. Головний редактор має право додавати до зауважень рецензентів власні зауваження.
 8. Доопрацьований варіант статті направляється на розгляд тим самим рецензентам. Повторне рецензування триває до двох місяців.
 9. Головний редактор ніколи не розголошує імен рецензентів.
 10. Якщо висновки рецензентів позитивні, це є, як правило, основною підставою для прийняття статті до публікації. Але Редколегія, у окремих випадках, має право не погодитись із рішенням рецензентів, якщо виявляться вагомі підстави для цього.
 11. Якщо оцінки рецензентів щодо деяких статей розбіжні, Редколегія приймає спеціальне рішення: прийняти / відхилити ці статті або призначити нових рецензентів.
 12. Якщо статтю відхилено, Редакція інформує автора електронним листом про мотиви відмови.
 13. Відхилені статті не можуть бути розглянуті знову. Редколегія не дискутує з авторами щодо підстав відхилення статей.

Періодичність публікації

двічі на ріік

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Склад редколегії

Головний редактор – Шевцов Сергій Павлович, д-р філос. наук, професор, професор кафедри філософії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна

Члени редколегії:

 • Секундант Сергій Григорович, д-р філос. наук, професор кафедри філософії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна

 • Титаренко Вадим Анатолійович, канд. філос. наук, доцент кафедри історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

 • Амір Лідія, доктор філософії, запрошений професор департаменту філософії, Університет Тафта, Массачусетс, Сполученні Штати Америки

 • Даліус Йонкус, д-р наук з філософії, професор департаменту філософії та соціальної критики, Vytautas Magnus University, Каунас, Литва

 • Коначева Світлана Олександрівна, д-р філос. наук, професор, завідувачка кафедри сучасних проблем філософії Російського державного гуманітарного університету, Москва, Російська Федерація

 • Троїцький Сергій Олександрович, к-т філос.н., старший науковий співробітник, Інститут філософії людини РДПУ ім. О.І. Герцена, старший викладач кафедри культурології, Інститут філософії СПбГУ, Російська Федерація

 • Паткуль Андрiй Борiсович, к-т філос.н., доцент кафедри онтології, Інститут філософії СПбГУ, Російська Федерація

 • Шене Бюлент, доктор філософії, професор історії релігії та культури в Bursa Uludag University (м. Бурса, Туреччина)

 • Хома Олег Ігорович, д-р філос. наук, професор, завідувач кафедри філософії та та гуманітарних наук Вінницького національного технічного університету, Вінниця, Україна

Етичні принципи рецензування і редагування статей

Стосунки між авторами, редакцією і рецензентами в нашому журналі ґрунтуються на засадах академічної доброзичливості, об’єктивності оцінок та пріоритету наукової якості. Ми керуємося принципами Code of Conduct for Editors, створеного Комітетом з етики публікування (COPE), зокрема FAIR PLAY

Рукописи мають оцінюються на підставі їхньої наукової якості, безвідносно до раси, етнічної приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, громадянства чи політичних поглядів автора.

НЕДОПУЩЕННЯ ПЛАГІАТУ, НАКЛЕПІВ ТА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Наш журнал відхиляє будь-які матеріали, де не дотримано вимог щодо недопущення плагіату, наклепів і порушень авторського права.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКТОРІВ

Головний редактор керується політикою редколегії журналу й радиться з іншими редакторами та рецензентами щодо рішення про публікацію.
Редактори 

 • мають всі повноваження відхилити / прийняти статтю, керуючись об'єктивними науковими критеріями й висновками рецензентів;
 • гарантують якість матеріалів, які вони публікують;
 • повинні виявляти будь-які конфлікти інтересів; забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується представлених рукописів; 
 • обстоювати свободу наукового самовираження

Якщо редактори мають підозри щодо автентичності, оригінальності чи етичної коректності статті, її оприлюднення відкладається доки будь-які сумніви не дістануть остаточного з’ясування.
Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редколегії рукописів редактори не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів.

 

ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ

Автори повинні

 • переконатися, що їхні твори є справді оригінальними;
 • зробити істотний внесок у дослідження (якщо одна стаття має кілька авторів);
 • підтвердити, що рукопис раніше не було опубліковано в іншому місці й що в даний час його не подано на розгляд в інше видання;
 • визначити всі джерела, використані в роботі над рукописом;
 • повідомити про будь-які істотні конфлікти інтересів, що можуть вплинути на оцінку їхніх рукописів.

Інформація, отримана авторами приватно (в розмовах, листуванні чи в обговоренні з третіми особами) не повинна використовуватися або розголошуватися без явного письмового дозволу від джерела.
Подаючи статтю на розгляд Редколегії, автори погоджуються з тим, що їхня праця буде автоматично виставлена у відкритий доступ на сайті журналу.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Рецензенти повинні:

 • повідомляти редакцію про будь-які конфлікти інтересів, що можуть визначати їхні висновки; 
 • зберігати конфіденційність інформації, що стосується рукопису; 
 • бути об'єктивними й конструктивним у своїх відгуках.

Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редколегії рукописів рецензенти не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів.

Фінансова політика видання

Публікація праць у журналі здійснюється на некомерційній основі. Комісійна плата за оформлення статті не стягується.