Про журнал

Галузь та проблематика

Актуальні питання теорії і практики загальноосвітньої й вищої школи; історія розвитку вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки і освітньої практики; інноватика і традиції у навчанні й вихованні підростаючого покоління; професійна підготовка майбутніх педагогів.

Процес рецензування

Усі статті, які надійшли до редакції наукового журналу «Педагогічні науки», підлягають рецензуванню.

Головний і відповідальний редактори журналу визначають відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення і направляють на рецензію членам редакційної колегії, а потім – рецензентам (всього троє). Термін рецензування в кожному окремому випадку визначається з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті. Максимальний термін рецензування – 1 місяць. У рецензії відображаються, відповідно до встановлених вимог: загальний науковий рівень роботи; відповідність назви змісту статті; актуальність теми; наукова новизна; коректність цитування і стан наукового апарату; обґрунтованість висновків та їхня відповідність поставленій меті публікації; відповідність щодо вимог оформлення статті в науковому журналі «Педагогічні науки»; висновок рецензента про можливість публікації статті.

Точка зору автора та його стиль рецензентами не оцінюються.

Якщо в рецензії на статтю є вказівка на її виправлення, вона направляється автору на доопрацювання. Стаття, не рекомендована до публікації, до повторного розгляду не приймається.

Рішення про доцільність публікації після рецензування приймається головним редактором, а за необхідності – редколегією в цілому. Відповідальний секретар інформує автора і вказує термін публікації.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Журнал засновано у 1998 році як фахове педагогічне видання.