Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Шаблон оформлення статті

Приклад оформлення списку джерел

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ

Типи статей

Редакційна колегія журналу приймає до розгляду та публікує статті наступних типів:

 • емпірична стаття – стаття, побудована за структурою IMRAD, у якій представлено результати дослідження першоджерел інформації: нормативно-правові акти, проєкти законів, документи міжнародних угод, рішення судів, статистичні дані, розпорядча документація, опитування тощо. Статті цього типу повинні містити оригінальну інтерпретацію розглянутого матеріалу;
 • теоретична стаття – стаття, в якій на основі аналізу наукової літератури та з застосуванням першоджерел розробляються та висуваються нові теоретичні положення, які роблять внесок в розвиток теорії права. У статтях такого типу представлено: оригінальні теорії, уточнення, доповнення та критика наявних теоретичних конструкцій та концептів, порівняння різних теорій, критика та розробка методологічних рекомендацій у галузі міждисциплінарного підходу до правових досліджень, огляди сучасного стану досліджень різних теоретичних аспектів права;
 • оглядова стаття – стаття, структура якої залежить від її змісту і в якій аналізується історія досліджень та сучасний стан наукової розробки певної тематики (проблематики). У такій статті відсутній розділ «Матеріали та методи», стаття структурується за тематичними розділами.

Структурні елементи статей

 

Емпірична / теоретична

Оглядова

Назва статті

Обов’язково

Обов’язково

Авторські дані

Обов’язково

Обов’язково

Анотація

Обов’язково

Обов’язково

Ключові слова

Обов’язково

Обов’язково

Вступ

Обов’язково

Обов’язково

Огляд літератури

Факультативно

Факультативно

Матеріали та методи

Обов’язково

Відсутній

Результати та обговорення

Обов’язково

Структурований за тематичними розділами

Висновки

Обов’язково

Обов’язково

Подяки та конфлікт інтересів

Обов’язково

Обов’язково

Список літератури

Обов’язково

Обов’язково

Вимоги до оформлення та змісту розділів

Мова публікації: 

Англійська

Формат файлу з рукописом:

MS Word (*.doc, *.docx)

Орієнтація сторінок: 

книжкова

Формат сторінок:    

А4

Обсяг статті:    

від 4000 до 9000 слів

Шрифт:

Times New Roman

Поля:

2 см з усіх боків

Міжстроковий інтервал:

1,0

Розмір шрифту:

12 pt

Абзац:

1,0

Вирівнювання:

за шириною сторінки

Літературні джерела:

представлені англійською мовою (використання транслітерації при перекладі використаних джерел англійською - неприпустиме!)

Таблиці, рисунки, графіки, формули

 • Таблиці, рисунки, графіки та формули повинні бути пронумеровані та подані після посилання на них у тексті (примітки розміщуються безпосередньо під таблицею/рисунком/графіком). Усі абревіатури мають бути розшифровані при першому згадуванні в тексті.
 • Формули мають бути створені в редакторі Equation Editor, змінні математичні величини у тексті відповідно до формул набираються курсивом.
 • Рисунки та графіки повинні бути розташовані по центру, обтікання зображення текстом не дозволяється.
 • Усі розмірності фізичних величин потрібно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ). Між одиницями виміру, символами та цифрами, до яких вони належать, ставиться пробіл.

Індекс УДК:

виключка за лівим краєм

Назва статті:

не більше 12 слів, виключка по центру; подається українською та англійською мовами; прописними літерами, напівжирним шрифтом

Авторські дані:

подаються українською та англійською мовами; виключка по центру, ім’я, по батькові та прізвище авторів прописуються повністю у відповідному порядку

У відомостях про авторів обов'язково вказуються:

 • ім'я, по батькові, прізвище;
 • науковий ступінь та посада;
 • структурні підрозділи установи, в якій автор працює;
 • повна офіційна назва та юридична адреса установи автора;
 • ORCID.

Анотація

Розділ подається українською та англійською мовами з ідентичним змістом (обсягом від 200 до 300 слів). Анотація має бути інформативною (не містити загальних слів), структурованою (виклад матеріалу має бути логічним) та змістовною (інформацію необхідно структурувати за такою схемою: актуальність, мета, методи аналізу, отримані результати, практична цінність досліджень). Анотація не має містити абревіатури, виноски та посилання. Переклад англійською мовою має бути професійним.

Ключові слова

5–7 слів або словосполучень, які стосуються теми дослідження, не дублюють назву статті та не складаються із загальних слів.

Вступ

У розділі висвітлюється сучасний стан розглянутої проблеми на світовому рівні, аналізуються останні дослідження та публікації з посиланнями на релевантні наукові видання (7-10 публікацій) за останні 3-5 років. Обґрунтовується актуальність, мета, завдання дослідження та наукова новизна роботи. В оглядових статтях у вступі необхідно прописати методологію дослідження. Посилання на літературу необхідно подавати у круглих дужках. В одному посиланні не варто цитувати більше 3-ох джерел.

Огляд літератури

Цей розділ є факультативним і має містити результати досліджень науковців, що займались аналізом окремих аспектів досліджуваної теми. Кожне прізвище дослідника має обов’язково супроводжуватись відповідним посиланням зі списку використаної літератури.

Матеріали та методи

У розділі описуються основні етапи наукової роботи та обґрунтовується вибір використаних методів, прийомів, підходів чи дій, спрямованих на отримання нових наукових результатів дослідження. Пояснюються стратегії та критерії формування вибірки (якщо стаття містить емпіричну частину), зазначається експериментальна база дослідження. Викладена методологія має надавати повну картину про хід дослідження у такий спосіб, щоб його могли повторити інші вчені, використовуючи ті ж матеріали та методи. Розділ «Матеріали та методи» є обов’язковим у структурі наукової роботи.

Результати

У розділі представляється основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Табличний або графічний матеріали обов’язково наводяться із результатами статистичної обробки даних. Джерела розміщуються під таблицями та рисунками. Варто уникати оціночних суджень, елементів опису методики та прямого повторення в тексті даних, наведених у таблицях і графічному матеріалі. Цифрові результати необхідно заокруглювати згідно з установленими правилами, враховуючи середню похибку досліду, довірчий інтервал або розподіл величин. Результати досліджень мають бути достатньо обґрунтованими, методологічно правильно представленими, мати новизну та практичну цінність.

Обговорення

Обговорення має базуватися на інтерпретації результатів дослідження. У цьому розділі необхідно порівняти свої результати з результатами робіт на обрану тему інших авторів: що спільного в отриманих результатах, які відмінності, хто розглядав інші аспекти проблематики тощо. Необхідно зіставити результати свого дослідження не лише з дослідженнями українських авторів, а й з роботами вчених інших країн. Під час аналізу публікацій з теми необхідно згадувати прізвища авторів та зазначати суть їх роботи. 

Висновки

Висновки мають повно і конкретно відображати результати досліджень, відповідати меті та назві статті, дослівне дублювання з анотації неприпустиме. Важливо вказати перспективи подальших досліджень обраної теми.

Подяки

Розділ є обов’язковим, у якому висловлюється подяка окремим особам чи організаціям за посильну технічну допомогу; ідеї; фінансову (матеріальну) підтримку, завдяки якому дослідження стало можливим. Якщо подяки відсутні, то вказується «Немає».

Конфлікт інтересів

Автори мають розкривати всі потенційні джерела конфлікту інтересів. Конфліктом інтересів вважається будь-який інтерес або відносини, які можуть бути сприйняті як такі, що впливають на об'єктивність автора. Вони повинні бути розкриті, якщо мають пряме відношення або безпосередньо пов'язані з роботою, яку автори описують у своєму рукописі. Наявність конфлікту інтересів не перешкоджає публікації. Якщо автори не мають конфлікту інтересів, вони повинні заявити про це під час подання статті та включити відповідну заяву до розділу «Конфлікт інтересів». Автор-кореспондент несе відповідальність за ознайомлення з цією політикою разом з усіма авторами і колективне розкриття всіх відповідних комерційних та інших зв'язків при поданні статті. Виявлення неналежного розкриття конфлікту інтересів під час подання статті або в процесі рецензування може призвести до відхилення рукопису. Якщо конфлікту інтересів немає, то зазначається «Немає».

Список використаних джерел

Посилання в тексті на джерела необхідно вказувати у круглих дужках "()", наприклад: (Ivanov, 2023). Якщо потрібно зазначити посилання всередині рядка, варто вказувати рік у "()", наприклад: "V. Zaborovskyi (2018) досліджував процесуальний аспект доступу до правосуддя в цивільному процесі...".

У такому випадку прізвища та роки джерел у тексті мають чітко збігатися з даними у списку використаних джерел. В одному цитуванні не дозволяється згадувати більше 3-х джерел.

Список використаних джерел подається англійською мовою (транслітерація не допускається), джерела розташовуються в алфавітному порядку, та оформлюються за APA 6th Referencing Style (2010).

Готуючи статтю до публікації, автор повинен вказувати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які використано в тексті. Список літератури повинен містити нові джерела (за останні 3 роки) і на 30 % складатися з наукових робіт, які включені в журнали, що входять до бази даних Scopus або Web of Science.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.