Подання

Статті в електронному варіанті надсилаються на електронну пошту журналу dancestudies@knukim.edu.ua

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Порядок прийняття до розгляду статей

Перед подачею Вашої статті до опублікування, її слід оформити згідно даних вимог.

Статті в електронному варіанті (у форматі .rtf, .doc або .docх) надсилаються на електронну пошту журналу (dancestudios@knukim.edu.ua). Назва файлу має містити прізвище автора статті та його назву латинськими літерами.

Наприклад: Doslidzennya tvorchosti I. Franka Ivanov.doc (docх). Якщо авторів кілька – прізвищами перших двох авторів, Doslidzennya tvorchosti I. Franka Ivanov Petrov.doc (docх).

Файл з авторською довідкою називати аналогічно назві файлу статі з додаванням в кінці назви файлу позначки Dovidka.

Наприклад: Doslidzennya tvorchosti I. Franka Ivanov Dovidka.doc (docх).

Приклад оформлення авторської довідки (PDF) – Додаток 2.

До публікації у наукових збірниках приймаються оригінальні проблемні статті українською або англійською мовами, які раніше ніде не друкувались.

Всі цитування та прізвища вчених, згаданих у статті, повинні супроводжуватися посиланнями.

Статті перевіряються на плагіат (самоцитування не дозволяється).

 

Структура статті

1. Індекс УДК (див.: http://teacode.com/online/udc/). Лівий верхній кут, напівжирний шрифт.

2. Прізвище, ім’я та по-батькові (напівжирний шрифт), ORCID ID – ідентифікатор автора (див.: https://orcid.org), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи автора/авторів українською мовою; телефон, е-mail (вирівнювання – по центру).

3. Назва статті українською мовою (заголовними напівжирними літерами, без переносів, по центру. Набір з використанням опції Caps Lock не дозволяється).

4. Анотація та ключові слова українською.

Обсяг – 200–250 слів (1500–2000 знаків).

Анотація наводиться одним абзацем як структурований реферат.

В анотації виділяються напівжирним шрифтом такі елементи:

Мета дослідження (purpose of research). Методологія (methodology) – вказати, як саме було застосовано певні методи, розкрити механізм проведеного дослідження, яким чином було отримано його результати (how the study was done). Наукова новизна (scientific novelty). Висновки (conclusions) – основні результати дослідження, з яких має бути зрозумілою їх значимість для науки, суспільства, освіти тощо.

З абзацного відступу подають Ключові слова (Keywords) – не менше 3-х і не більше 10-ти, розділяючи їх крапкою з комою.

5. Англійською мовою – ті ж елементи, що і українською, за тими ж вимогами.

6. Текст статті.

Виклад статті має бути чітким, ясним, змістовним, відповідати вимогам до наукових статей, а саме – містити такі елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми;
 • формулювання мети статті;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Структурні елементи статті необхідно виділити з абзацу напівжирним шрифтом, а саме:

 • Актуальність теми дослідження;
 • Аналіз останніх досліджень;
 • Мета дослідження;
 • Виклад основного матеріалу;
 • Наукова новизна;
 • Висновки.

7. Список використаних джерел "Бібліографічні посилання" оформлюється згідно стилю ДСТУ 8302:2015. Приклади оформлення

Джерела наводяться мовою оригіналу в алфавітному порядку. На початку списку подають джерела, написані кирилицею (за алфавітом), за ними – латиницею (також за алфавітом).

У списку має бути не менше 7 посилань на джерела, бажана наявність джерел з цифровим ідентифікатором об’єкта (Digital object identifier, DOI); рекомендовано посилання на іноземні журнали з високим індексом впливовості, базову монографію в галузі.

8. References (література латиницею) наводиться повністю окремим блоком, повторюючи список джерел, наданий мовою оригіналу, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає.

References оформлюються згідно стандарту APA (American Psychological Association (APA) Style).

Для транслітерації прізвищ авторів, власних назв (назва видавництва та ін., крім назви міста видання) необхідно користуватися системами автоматичної транслітерації:

 • для транслітерації українського тексту латиницею слід застосовувати Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 (http://translit.kh.ua/#lat/passport);

Для кириличних джерел – назви праць перекладаються англійською, подаються у квадратних дужках після транслітерованої назви.

Бібліографічні посилання і References не нумеруються.

Для цитованих джерел, які мають doi, його необхідно вказувати наприкінці бібліографічного опису джерела.

 

Технічні вимоги до оформлення статей

1. Текстовий процесор – Microsoft Word.

2. Шрифт – Times New Roman.

3. Розмір шрифту – 14.

4. Інтервал міжрядковий – 1,5.

5. Абзацний відступ – 1 мм.

6. Вирівнювання – по ширині.

7. Поля документу – 20 мм.

8. Оформлення посилань у тексті має відповідати стандарту АPA (приклад оформлення статті див. нижче). У круглих дужках слід наводити прізвище автора, рік видання, номер сторінки. Наприклад: (Станішевський, 2003, с. 35). Між літерою с. (англ. – р.) на позначення сторінки й номером сторінки ставлять нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Згадуючи в тексті статті науковця, подають першу літеру його імені та прізвище (Ю. Станішевський). Між ініціалом і прізвищем ставлять нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).

Посилання на праці трьох та більше авторів даються у скороченому вигляді: (Міщенко та ін., 2016) або (Bevan et al., 2017).

Посилання на різні статистичні збірники, звіти, довідники тощо подаються так: (Статистичний збірник..., 2016, с. 50), (Статут..., 2012, с. 35).

Якщо вказуються імена та прізвища авторів, то посилання здійснюється у такий спосіб: наприклад, В. Василенко, С. Тимошенко (2016) стверджують: «Менеджмент – це …» (с. 158).

Посилання на таблицю, рисунок і формулу здійснюються у такому вигляді: (табл. 2); (рис. 1); (формула (4)); (формула (1–4)).

Цитати подають мовою статті.

Архівні та рукописні джерела цитують мовою оригіналу, у круглих дужках наводиться переклад мовою статті. Назви будь-яких періодичних видань подають у тексті мовою оригіналу, у круглих дужках наводиться переклад мовою статті.

9. Обсяг – 10–14 сторінок (зі списком бібліографічних посилань та References) – до 22000 друкованих знаків.

10. Автоматична нумерація сторінок не ставиться.

11. Розрізняти символи (- дефіс) і ( – тире), (’ апостроф), («» лапки для кириличного тексту, та “” – англійського). За наявності у цитатах слів у лапках, використовують систему подвійних лапок (лапки в лапках): «…“...”...».

12. Для приміток засоби Microsoft Word не використовуються. Знак виноски ставлять надрядковою арабською цифрою після слова (числа, символу, речення), до якого дають пояснення. Примітки розміщуються після основного тексту перед списком використаних джерел.

13. Ілюстрації. Кількість ілюстрацій не повинна перевищувати п’яти. Формат файлів ілюстрацій: jpg. Роздільна здатність ілюстрацій: 300 dpi.

Кожну ілюстрацію треба надсилати окремим файлом. Називати файл ілюстрації треба прізвищем автора статті латиницею.

Якщо ілюстрацій кілька, то потрібно додавати в назві файлу до прізвища автора порядковий номер ілюстрації. Наприклад, Ivanov-1.jpg; Ivanov-2.jpg; Ivanov-3.jpg.

14. Таблиці та рисунки.

Таблиці формуються в редакторі таблиць (пункт меню "Таблиця").

Цифровий матеріал подається у таблицях, що мають порядковий номер і назву, які друкуються посередині над таблицею (наприклад, Табл. 1. Динаміка попиту).

Рисунки також потрібно нумерувати, і вони повинні мати назви, які вказують під кожним рисунком по центру (наприклад, Рис. 2. Класифікація видів капіталу).

Вміст таблиць і рисунків – 12-м шрифтом.

Під таблицями та рисунками 12-м шрифтом вказується джерело (для таблиці – з абзацу; для рисунку – по центру). Наприклад, Джерело: розроблено на основі (Іванов, 2017), власна розробка і т. п.).

Таблиці та рисунки мають бути книжкового формату і розміщуватися по ширині усього поля сторінки.

15. Переліки. У переліках використовується тільки тире (–) або числа з круглою дужкою (наприклад, 1), 2) і т. д.).

У тексті не допускаються порожні рядки (окрім відступів між ілюстраціями і текстом), зайві пробіли. Абзаци позначати тільки клавішею «Enter».

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.