Подання

Авторські оригінали подаються до редакції в електронному вигляді в форматі Microsoft Office Word на електронну пошту ukrinfoprostir@gmail.com

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

 ВИМОГИ

ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ АВТОРСЬКОГО ОРИГІНАЛУ

І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

До видання приймаються тільки раніше не опубліковані авторські оригінали, що відповідають редакційній політиці журналу та критеріям наукової якості. Статті повинні бути актуальними за тематикою, значущими з наукової та практичної точок зору, чітко структурованими композиційно.

Згідно з Постановою ВАК України №705/1 від 15.01.03 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» до друку приймаються лише наукові статті, де мають бути:

• актуальність проблеми (має такі складники: постановка проблеми; аналіз найбільш значимих останніх публікацій, на які спирається автор, з посиланнями на них у списку літератури; визначення невирішених питань у зазначеній проблемі).

• завдання статті;

• виклад основного матеріалу;

• висновки.

(Увага авторам. Ці складові статті виділяються в тексті курсивом).

Авторам, які не мають наукового ступеня, а також аспірантам і здобувачам необхідно подати рецензію, яка містить рекомендацію рукопису до публікації (у відсканованому вигляді). Рецензентом роботи має бути дослідник, який спеціалізується в обраній автором темі.

Авторські оригінали подаються до редакції в електронному вигляді в форматі MS Word 2003 (одним файлом) на адресу ukrinfoprostir@gmail.com

Крім основного тексту, в окремому файлі автор подає службову інформацію про себе (ПІБ, посада, звання, місце роботи, електронна адреса, контактний телефон).

ІІ. СТРУКТУРА СТАТТІ

УДК (див. http://teacode.com/online/udc/).

Назва статті українською мовою.

Відомості про автора (авторів) українською мовою: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь і вчене звання (автори, які не мають наукового ступеня, вченого звання – вказують посаду: наприклад, аспірант, асистент, викладач та ін.); установа, місто, країна; особистий e-mail. Допускається не більше 2-х авторів.

Розширена анотація українською мовою (до 2000 знаків з пробілами). Містить такі обов’язкові елементи: актуальність; мета і методи; результати; висновки та обговорення.

Ключові слова українською мовою – 5–7 слів.

Назва статті англійською мовою

Відомості про автора (авторів) англійською мовою

Анотація та ключові слова англійською мовою.

Ключові слова англійською мовою: 5–7 слів.

До англійського варіанта ім’я та прізвище автора мають бути транслітеровані латиницею.

Транслітерувати інформацію потрібно згідно з Постановою КМУ від 27.01.2010 №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови: не Kiev, Mikola Tishchenko, а Kyiv Mykola Tyshchenko)

Звертаємо особливу увагу авторів на необхідність забезпечити високу професіональну якість перекладу заголовка статті, анотації, ключових слів, реферату на англійську мову.

Увага авторам. Автоматизований переклад за допомогою програмних систем (онлайн-перекладачів) не допускається.

Основний текст статті (у структурованому вигляді з виділенням таких елементів):

Висновки. Висновки повинні випливати з результатів дослідження, бути конкретними, чітко сформульованими та відповідати поставленій меті.

6. Література. Перелік використаної літератури (Орієнтир: не менше 10 джерел, з яких як мінімум 3 джерела – зарубіжні) подається мовою оригіналу згідно з ДСТУ 8302:2015 (розміщення – за алфавітом: спочатку джерела написані кирилицею, потім – латиницею).

7. References. Ті самі джерела, але якщо праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її опис необхідно транслітерувати, а назви праць і видань (книг, журналів, збірників), крім цього, потрібно одночасно подавати англійською мовою (у дужках). Оформлення здійснюється за стилем АРА (розміщення – за алфавітом).

УВАГА: дивіться зразки нижче та стежте за дотриманням відповідності між назвою статті, метою, частинами викладеного основного матеріалу, частинами анотацій та висновками.

ІІІ. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Вимоги до оформлення та подання авторського оригіналу

Поля: верхнє – 3 см, праве – 1,5 см, ліве та нижнє – 2,5 см. Редактор: MSWord. Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14, міжрядковий інтервал 1,0. Нумерація сторінок обов’язкова.

Обсяг статті: мінімальний – від 0,4 до 1 аркуша (18-40 тис. арк. з пробілами). Для рецензій, оглядів, коротких повідомлень – 0,2, 04 друк. арк.

У верхньому лівому кутку вказується шифр УДК.

Назва статті друкується заголовними літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, праворуч, – ім’я та прізвище автора (жирним шрифтом), науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, після них у дужках основним шрифтом зазначається поштова та електронна адреса автора, єдиний міжнародний науковий ідентифікатор автора ID ORCID.

Посилання:

Посилання на літературу в тексті необхідно подавати за стилем АРА у такому вигляді: (Оliverrest, 2017), (Porter, 2014, p. 45), (Ивановский, 2016, с. 20), (Porter, 2014; Василів, 2015), (Porter & Yansen, 2011b; Яцків, 2017).

Посилання на праці трьох та більше авторів даються у скороченому вигляді: (Міщенко та ін., 2016) або (Bevan et al., 2017).

Посилання на різні статистичні збірники, звіти, довідники, подаються так: (Статистичний збірник..., 2016, с. 50), (Статут..., 2012, с. 35).

Якщо вказуються імена та прізвища авторів, то посилання здійснюється у такий спосіб: наприклад, В. Василенко, С. Тимошенко (2016) стверджують: «Менеджмент – це …» (с. 158).

Посилання на таблицю, рисунок і формулу здійснюються у такому вигляді: (табл. 2); (рис. 1); (формула (4)); (формула (1–4)).

Переліки: У переліках використовується тільки тире (–), або числа з круглою дужкою (наприклад, 1), 2) і т. д.).

У тексті не допускаються порожні рядки (окрім відступів між ілюстраціями і текстом), зайві пробіли. Абзаци позначати тільки клавішею «Enter». Слідкувати за правильним використанням дефісу (-) і тире (–).

 

ІV. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕНИЯ СТАТТІ

 

УДК 070(161.2:1-87)6378ю09УВУ

ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЙНОЇ ПРЕСИ ТА СПРОБИ ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Микола Тимошик,

д-р філол. н, проф.

 

В інших варіантах –

канд. філол. н., доц.

канд. н. із соц. комунік. (канд. філос., психол., політ., екон. н.)

У варіантах, коли автор не має ступеня:

ст. викл., асист., викл., здобувач, асп., маг., студ.

Вчене звання професор, доцент вказувати у випадку отримання відповідного диплому Міносвіти.

Київський національний університет культури і мистецтв,
вул. Є. Коновальця, 36, 01601,  Київ,  Україна

e-mai: nkin@ukr.net

ORCID ID 0000-0002-7011-3022

 

Анотація

Текст до 2000 знаків

Ключові слова:

 

THE PROBLEM OF STAFF  PREPARATION  FOR THE UKRAINIAN EMIGRATION PRESS AND WAYS TO SOLVE IT

Mykola Tymoshyk 

Kyiv National University of Culture and Arts,

36 Konovalets street, 01601б Kyiv, Ukraine

e-mail: nkin@ukr.net

 

Summary

         Переклад розширеної анотації обсягом до 2000 знаків.

Увага авторам КНУКІМУ. Самостійний перекалад анотації бажаний. Але не за допомогою автоматизованої системи перекладу. Цю частину Вашої статті здійснить редакція самостійно.

Keywords:

Актуальність проблеми

Текст (для прикладу)

Постановка проблеми.

Стан вивчення проблеми. Сучасна наука накопичила значний досвід підготовки фахівців у галузі менеджменту… Важливі питання розкриті… в наукових працях Н. Далюка (2015), О. Ельбрехта (Elbrekht, 2017), М. Євтуха (2009) … та ін. Аналіз останніх публікацій (найбільш значимих, визнаних у світі), на які спирається автор, з посиланнями на них у списку літератури (обов’язковим є посилання на зарубіжні праці)… 1–3 абзаци.

Невирішені питання. Однак залишаються недостатньо вивченими питання модернізації і адаптації національної системи… – 1–2 абзаци.

 

Завдання статті. Текст

Виклад основного матеріалу. Текст

Висновки.

1. ……

2. ….

3……….

4 …….

 

Список використаної літератури

Увага авторам

Література подається в алфавітному порядку за останнім стандартом)

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

Увага : реферування літератури англійською мовою здійснюється редакцією самостійно

Література – це джерела мовою оригіналу (ДСТУ 8302:2015)

References – ті самі джерела стилем АРА. Якщо праця написана кирилицею, то її опис необхідно транслітерувати, а назви праць і видань (книг, журналів, збірників), крім цього, потрібно одночасно подавати англійською мовою (у дужках).

Транслітератори:

український  http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

російський http://ru.translit.net/?account=lc

1. Книга одного автора:
Література
1. Іванів В. В. Ефективне управління. Київ : Наукова думка, 2014. 315 с.
2. Шерман И. М. Экономика. Київ : Вища школа, 2010. 458 с.
3. Иванов Н. П. Эффективное управление. Москва : Наука, 2015. 352 с.
4. Backer J. Effective management. London : Pan Books, 2011. 243 р.
5. Bernstein T. Effective management, 2nd ed. New York : Atheneum, 2012. 298 р.
References
1. Ivanіv, V. V. (2014). Efektyvne upravlinnia [Effective management].
    Kyiv: Naukova dumka (in Ukr.).
2. Sherman, I. M. (2010). Ekonomika [Economy]. Kyiv: Vyscha shkola (in Russ.).
3. Ivanоv, N. P. (2015). Effektivnoe upravlenie [Effective management].
    Moscow: Nauka (in Russ.).
4. Backer, J. (2011). Effective management. London: Pan Books.
5. Bernstein, T. (2012). Effective management. 2nd ed. New York: Atheneum.

2. Книга двох, трьох і більше авторів:
Література
1. Іванів В. В., Василів М. Н. Ефективне управління. Київ : КНЕУ, 2014. 367 с.
2. Иванов Н. П., Петров К. Л., Сидоров В. Н. Эффективное управление.
    Москва : Наука, 2015. 412 с.
3. Владимиров В. И., Сухойван П. Г., Бугай К. С. Эффективное управление.
    Киев : АН УССР, 1987. 522 с.
4. Ефективне управління. Сухойван П. Г. та ін. Київ : КНЕУ, 2017. 585 с.
5. Effective management. Backer J. et al. London : Pan Books, 2010. 625 р.
6. Effective management. Bernstein T. et al. 2nd ed. New York : Atheneum, 2014. 468 р.
References
1. Ivanіv, V. V., & Vasyliv, M. N. (2014). Efektyvne upravlinnia
    [Effective management]. Kyiv: KNEU (in Ukr.).
2. Ivanоv, N. P., Petrov, K. L., & Sidorov, V. N. (2015). Effektivnoe upravlenie
    [Effective management]. Moscow: Nauka (in Russ.).
3. Vladimirov, V. I., Suhojvan, P. G., & Bugaj, K. S. (1987). Effektivnoe upravlenie
    [Effective management]. Kiev: AN USSR (in Russ.).
4. Suhojvan, P. G., Bugaj, K. S., Sidorov, V. N., & Vasyliv, M. N. (2017).
    Effektivnoe upravlenie [Effective management]. Kyiv: KNEU (in Ukr.).
5. Backer, J., Miller, F., Choi, M., Angeli, L., Harland, A., Stamos, J., & Thomas, S.
    (2010). Effective management. London: Pan Books.
6. Bernstein, T., Angeli, L., Harland, A., Stamos, J., Miller, F., Choi, M., Thomas, S. …,
    Rubin, L. (2014). Effective management, 2nd ed. New York: Atheneum.

3. Книга за редакцією (без автора):
Література
1. Ефективне управління. За ред. С. К. Гнатів. Київ : Логос, 2016. 295 с.
2. Effective management. S. Thomas, F. Miller, M. Choi, Eds. London : Pan Books,
    2010. 814 р.
References
1. Hnatіv, S. K. (Ed.). (2016). Efektyvne upravlinnia [Effective management].
    Kyiv: Lohos (in Ukr.).
2. Thomas, S., Miller, F., & Choi, M. (Eds.). (2010). Effective management.
    London: Pan Books.

4. Книга за редакцією (з автором):
Література
1. Іванів В. В. Ефективне управління. За ред. С. К. Гнатів. Київ : Наукова думка,
    2016. 420 с.
2. Angeli L., Stamos J., Choi M. Effective management. F. Miller, Ed.
    London : Pan Books, 2010. 518 р.
References
1. Ivanіv, V. V. (2016). Efektyvne upravlinnia [Effective management].
    (S. K. Hnatіv, Ed.). Kyiv: Naukova dumka (in Ukr.).
2. Angeli, L., Stamos, J., & Choi, M. (2010). Effective management (F. Miller, Ed.).
    London: Pan Books.

5. Книга з перекладачами (або без імен перекладачів):
Література
1. Іванів В. В. Ефективне управління. Пер. з англ. В. П. Кос, Р. Т. Шпак.
    Київ : Наукова думка, 2016. 445 с.
2. Іванів В. В. Ефективне управління. Пер. з англ. Київ : Наукова думка,
    2016. 445 с.
References
1. Ivanіv, V. V. (2016). Efektyvne upravlinnia [Effective management].
    (V. P. Cos & R. T. Shpac, Trans. in Eng.). Kyiv: Naukova dumka (in Ukr.).
2. Ivanіv, V. V. (2016). Efektyvne upravlinnia [Effective management].
    (Trans. in Eng.). Kyiv: Naukova dumka (in Ukr.).


6. Книга з колективним автором:
Література
1. Дипломна робота. Київ : КНУКіМ, 2014. 85 с.
2. Ethical standards of psychologists. Washington : APA, 2010. 115 р.
References
1. Kyiv National University of Culture and Arts (2014). Dyplomna robota
    [Diploma work]. Kyiv: Avtor (in Ukr.).
2. American Psychological Association (2010). Ethical standards of psychologists.
    Washington: Author.

7. Багатотомне видання, окремий том:
Література
1. Ефективне управління: у 5 т. За ред. С. К. Гнатів. Київ : Наукова думка,
    2009. Т. 3. 456 с.
References
1. Hnatіv, S. K. (Ed.). (2009). Efektyvne upravlinnia [Effective management]
    (Vol. 3). Kyiv: Naukova dumka (in Ukr.).

8. Частина книги:
Література
1. Іванів, В. В. Методи управління. Ефективне управління. Київ : Наукова думка,
    2016. С. 86–190.
2. Angeli L., Stamos J., Choi M. Management methods. Effective Management.
    London : Pan Books, 2010. Р. 319–440.
References
1. Ivanіv, V. V. (2016). Metody upravlinnia [Management methods]. Efektyvne
    upravlinnia [Effective management]. Kyiv: Naukova dumka, 86-190 (in Ukr.).
2. Angeli, L., Stamos, J., & Choi, M. (2010). Management methods. Effective
    management. London: Pan Books, 319-440.

9. Стаття з журналу:
Література
1. Іванів В. В. Методи управління. Економіка та держава. 2016. № 2. С. 41–45.
2. Angeli L., Choi M. Essential categories. Economic Theory. 2014. № 1. Р. 78–85.
References
1. Ivanіv, V. V. (2016). Metody upravlinnia [Management methods]. Ekonomika ta
    derzhava [Economy and State], 2, 41-45 (in Ukr.).
2. Angeli, L., & Choi, M. (2014). Essential categories. Economic Theory, 1, 78-85.

10. Стаття із збірника:
Література
1. Іванів В. В. Методи управління. Проблеми управління. Вінниця : ВНУ,
    2016. С. 56–60.
2. Bjork R. A. Retrieval inhibition as an adaptive mechanism. Varieties of memory &
    consciousness. New York : Erlbaum, 1989. 309–330.
References
1. Ivanіv, V. V. (2016). Metody upravlinnia [Management methods]. Problemy
    upravlinnia [Management problems]. Vinnytsia: VNU, 56-60 (in Ukr.).
2. Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism. Varieties of
    memory & consciousness. New York: Erlbaum, 309-330.

11. Стаття з довідника або енциклопедії:
Література
1. Іванів В. В. Методи управління. Економічна енциклопедія: у 10 т.
    За ред. С. К. Гнатів. Київ : Наукова думка, 2016. Т. 5. С. 156–160.
References
1. Ivanіv, V. V. (2016). Metody upravlinnia [Management methods]. Ekonomichna
    entsyklopediia [Economic encyclopaedia] (S. K. Hnatіv, Ed.). (Vol. 5).
    Kyiv: Naukova dumka, 156-160 (in Ukr.).

12. Тези матеріалів конференції:
Література
1. Болоховець Г. С. Методи управління. Проблеми управління: ІІІ Міжнародна
    науково-практична конференція. Харків : ХНУ, 2016. С. 129–132.
References
1. Bolokhovets, H. S. (2016). Metody upravlinnia [Management methods]. Problemy
    upravlinnia: III Mizhnarodnа naukovo-praktychna konferentsiia [Management
    problems: ІІІ International research and practice conference]. Kharkiv: KhNU,
    129-132 (in Ukr.).

13. Законодавчі документи:
Література
1. Про інноваційну діяльність: Закон України від 5 сепня 2002 р. Верховна Рада України. Голос України. 2002. 9 серпня. С. 10–12.
References
1. Verkhovna Rada of Ukraine (2002, August 9). Zakon Ukrainy «Pro innovatsijnu diial'nist'» [A law of Ukraine is "On innovative activity"]. Holos Ukrainy [Voice of Ukraine], 10-12 (in Ukr.).

14. Дисертація:
Література
1. Біловодська О. А. Інноваційний розвиток : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04.
    Суми : СНУ, 2014. 215 с.
2. Бузевич І. Ю. Стан та перспективи менеджменту : дис. … д-р. екон. наук :
    08.00.04. Київ : НАУ, 2015. 509 с.
References
1. Bilovodska, O. A. (2014). Innovatsijnyj rozvytok [Innovative development].
    Kandydats'ka dysertatsiia [Candidate's dissertation]. Sumy: SNU (in Ukr.).
2. Buzevych, I. Yu. (2015). Stan ta perspektyvy menedzhmentu [State and management
    prospects]. Doktors'ka dysertatsiia [Doctoral dissertation]. Kyiv: NАU (in Ukr.).

15. Автореферат:
Література
1. Біловодська О. А. Інноваційний розвиток : автореф. дис. … канд. екон. наук :     08.00.04. Суми : СНУ, 2014. 20 с.
2. Бузевич І. Ю. Стан та перспективи менеджменту : автореф. дис. … д-р. екон.  наук : 08.00.04. Київ : НАУ, 2015. 36 с.
References
1. Bilovodska, O. A. (2014). Innovatsijnyj rozvytok [Innovative development].
    Avtoreferat kandydats'koi dysertatsii [Abstract of thesis candidate's dissertation].
    Sumy: SNU (in Ukr.).
2. Buzevych, I. Yu. (2015). Stan ta perspektyvy menedzhmentu [State and management
    prospects]. Avtoreferat doktors'koi dysertatsii [Abstract of thesis doctoral dissertation].
    Kyiv: NАU (in Ukr.).

16. Електронні ресурси (doi - доступний):
Література
1. Ілляшенко С. М. Товарна інноваційна політика. doi:10.1/acf:oo/2003.01.10
    (дата звернення : 15.02.2018).
2. Zhao S., Martin J. Identity construction on Facebook. Computers in Human Behavior.
    2008. Vol. 24. Р. 16–36. doi:10.1016/j.chb.2008.02.12 (дата звернення : 15.02.2018).
References
1. Illiashenko, S. M. (2007). Tovarna innovatsijna polityka [Commodity innovative
    politics]. doi:10.1/acf:oo/2003.01.10 (in Ukr.).
2. Zhao, S., & Martin, J. (2008). Identity construction on Facebook. Computers in
    Human Behavior, 24, 16-36. doi:10.1016/j.chb.2008.02.012

17. Електронні ресурси (doi - недоступний):
Література
1. Ілляшенко С. М. Товарна інноваційна політика. URL: http://ojs.lib.swin.edu.au/index
    (дата звернення : 15.02.2018).
2. Zhao S., Martin J. Identity construction on Facebook. Computers in Human Behavior.
    2008. Vol. 24. Р. 16–36. URL: http://ojs.lib.swin.edu.au/index
    (дата звернення : 15.02.2018).
References
1. Illiashenko, S. M. (2007). Tovarna innovatsijna polityka [Commodity innovative
    politics]. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap/ (in Ukr.).
2. Zhao, S., & Martin, J. (2008). Identity construction on Facebook. Computers in
    Human Behavior, 24(5), 16-36. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap/

18. Праці одного і того ж року, того ж автора:

1. Luhan, M. (2015a). Culture is our business. New York: McGraw-Hill.
2. Luhan, M. (2015b). From cliche to archetype. New York: Viking Press.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.