Про журнал

Галузь та проблематика

«Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія» - науковий фаховий журнал, у якому публікуються результати наукових досліджень, що мають теоретичне і практичне значення.

Тематичними напрямами збірника є мовознавство, літературознавство, історія та сучасний стан мов та літератур.

Рубрики Наукового вісника :

Українська мова та література;

Слов’янські мови та літератури;

Література зарубіжних країн;

Романські, германські та інші мови;

Теорія літератури;

Порівняльне літературознавство;

Літературне джерелознавство і текстологія;

Фольклористика;

Загальне мовознавство;

Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство;

Перекладознавство;

Методика викладання мови та літератури;

Мова і засоби масової комунікації;

Міжкультурна комунікація.

Журналістика

Збірник виходить із 1995 року, має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. 

«Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія»
є фаховим виданням (категорія Б) із філологічних наук (спеціальність 035 –
Філологія) на підставі Наказу МОН України № 886 від 2 липня 2020 року,
Додаток 4.

Збірнику наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія» присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2669-6840 (Друкована версія).

 

 Склад Редакційної колегії журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія»

Мотокі Номачі  (Motoki Nomachi) – PhD, професор університету Хоккайдо, Японія головний редактор.           

Венжинович Наталія Федорівна – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна – голова редакційної ради.

Юрій Михайлович Бідзіля –  доктор наук із соціальних комунікацій, професор, декан філологічного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна  – відповідальний редактор.

Члени редакційної колегії

Сергій Потапенко – доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені О.М. Мороховського Національного лінгвістичного університету, Київ, Україна.

Левченко Олена Петрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка», Україна.

Берегсасі Аніко Ференцівна  (Beregszászi Anikó) − доктор філософії з галузі «Гуманітарні науки» (спеціальність: філологія), доцент, завідувач кафедри філології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, Україна.

Янков’як Мірослав  (Mirosław Jankowiak) – PhD, науковий співробітник інституту славістики Чеської академії наук, Прага, Чеська Республіка.

Цолін Дмитро Васильович (Tsolin, Dmytro V.) – доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології, Національний університет «Острозька академія», Україна; Університет Мартіна Лютера, доцент, Лейпциг, Німеччина.

Мокієнко Валерій Михайлович (Mokienko, Valery Mikhailovich) – доктор філологічних наук, професор Грайфсвальдського університету, Німеччина.

Архангельська Алла Мстиславівна (Arkhanhelska, Alla) – доктор філологічних наук, професор кафедри славістики Університету в Оломоуці, Чеська Республіка.

Лебович Вікторія (Lebovics Viktória), PhD, літературознавство, Університет ім. Лоранда Етвеша, Будапешт, Угорська Республіка.

Рембішевська Дорота Крістіна (Rembiszewska Dorota Krystyna) – доктор філологічних наук, професор, Польська академія наук, Варшава, Польща

Шаров Сергій Володимирович (Sharov Sergii) – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри комп'ютерних наук Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, Україна

Фінк-Арсовскі Желька (Fink Arsovski Željka) – доктор філологічних наук, професор Університету в Загребі, Республіка Хорватія.

Адамія Зоя Костянтинівна (Zoia Adamia) – доктор філологічних наук, професор,  т.в.о. обов’язки  директора Інституту російської мови і літератури Цхум-Абхазької Академії наук, Тбілісі, Грузія.

Вашичек Міхал (Vašíček Michal) – PhD, провідний науковий співробітник інституту славістики Чеської академії наук, Прага, Чеська Республіка.

Скварська Кароліна (Skwarska Karolina) – PhD,  співробітник інституту славістики Чеської академії наук, Прага, Чеська Республіка.

Рак Мацей (Maciej Rak) – доктор філологічних наук габілітований, професор Інституту славістики Ягеллонського університету, Краків,  Республіка Польща.

Мушкетик Леся Георгіївна – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України, Україна.

Шумицька Галина Василівна – доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики, ДВНЗ  «Ужгородський національний університет», Україна.

Івашків Василь Михайлович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри фольклористики імені Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка, Україна.

Барчан Валентина Володимирівна – доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна.

Бедзір Наталія Прокопівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології та світової літератури ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна.

Сабадош Іван Васильович –  доктор філологічних наук, професор кафедри української мови ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна.

Барчан Олеся Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент  кафедри журналістики ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна.

Кузьма Оксана Юріївна – кандидат філологічних наук,  доцент, завідувач  кафедри української літератури  ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна.

Петріца Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач   кафедри словацької філології  ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна.

Соломін Євген Олександрович – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри журналістики ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна.

Тиховська Оксана Михайлівна – доктор філологічних наук,  професор кафедри української літератури ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна.

Баньоі Вероніка Федорівна – кандидат філологічних наук,  доцент, доцент  кафедри української мови  ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна.

Харьківська Олеся Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови  ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна.

Миголинець Оксана Іванівна – кандидат філологічних наук,  доцент, доцент  кафедри англійської філології ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна.

 

Процес рецензування

 

Повноваження редакційної колегії Наукового вісника:

 

 Редакційна колегія створюється рішенням Ради факультету.

Редакційну колегію становлять особи, які здійснюють редагування (літературне, наукове, художнє, технічне) та підготовку матеріалів для Наукового вісника.

 У складі редколегії затверджується головний редактор, відповідальний редактор та редактори, що відповідають за сайт Наукового вісника.

Редакційна колегія  призначає незалежних рецензентів.

Головними завданнями редколегії є забезпечення тематичної спрямованості видання, турбота про зміст кожного номера журналу, його відповідність профілю видання, високий якісний рівень та актуальність матеріалів.

Члени редколегії дають згоду на публікацію поточного номера Наукового вісника.

Голова та члени редакційної колегії є відповідальними за організацію рецензування статей, функціонування сайту та дотримання наукової академічної доброчесності.

Періодичність публікації

Журнал виходить двічі на рік.

Політика відкритого доступу

 

Редколегія збірника, до складу якої входять провідні вчені в галузях мовознавства, літературознавства, фольклористики, здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, дотримуючись положень закону України «Про авторське право і суміжні права». 

Редакція відкрита до співпраці та запрошує всіх науковців друкуватись на сторінках видання.Інтелектуальний зміст рукописів оцінюється незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних поглядів авторів.

Редакція «Наукового вісника Ужгородського університету. Серія: Філологія»  приймає до друку наукові статті, які раніше не були опубліковані в інших виданнях,  та просить дотримуватись чинних стандартів для друкованих праць.

 

Історія журналу

Засновники: Ужгородський національний університет, філологічний факультет.

Рік заснування: 1995.

Виходить двічі на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 року

«Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія» є фаховим виданням (категорія Б) із філологічних наук (спеціальність 035 – Філологія) на підставі Наказу МОН України № 886 від 2 липня 2020 року, Додаток 4.