Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це оригінальний рукопис, який раніше не публікувався і не перебуває на розгляді в іншому виданні.
  • Усі автори ознайомлені з вимогами видавничої та дослідницької етики і дотримуються їх.
  • Рукопис оформлений згідно з вказівками Керівництва для авторів. Стаття та анотація відповідають формату журналу, а список джерел містить повний опис цитованих праць у форматі IEEE.

Керівництво для авторів

Тематичні рубрики журналу:
- Геомеханіка і геотехніка
- Геобудівництво
- Гірничі машини і енергетика
- Гірнича справа
- Екологія та охорона праці

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б» за спеціальностями: 101 - Екологія, 133 - Галузеве машинобудування, 184 - Гірництво) відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471
Умови розміщення матеріалів
Редколегія приймає до друку статті українською та англійською мовами обсягом від 6 до 12 сторінок, які відповідають тематичним напрямам видання.
Вимоги до публікацій
Редколегія приймає до друку статті українською та англійською мовами, які раніше не були опубліковані в друкованих або електронних виданнях.  До наукового журналу приймаються статті теоретичного та методологічного напрямку з відповідної тематики. В одному випуску можна публікувати не більше однієї статті одного автора.

Рецензування
Рецензування є невід’ємною частиною наукової публікації, що підтверджує її високу якість. Статті проходять процедуру двостороннього сліпого рецензування.

Антиплагіат
Статті, що надходять для публікації в журнал «Геоінженерія», не повинні бути опубліковані раніше та на момент надходження до редакції не повинні знаходитись на розгляді в інших журналах. Перед публікацією в журналі всі статті проходять перевірку на наявність запозичень (сервіс перевірки Unicheck). Статті, що містять менше 80% унікального тексту, в журналі не публікуються.

Періодичність виходу журналу – 3 рази на рік (бер, черв., лсит.).

Вимоги до оформлення статті

 

Формат статті А4, орієнтація – книжна, у форматі Microsoft Word (.doc або .docx)
Поля 25 мм з усіх сторін
Інформація про авторів Times New Roman, 12 pt, напівжирним, вирівнювання вправо
Шрифт та розмір статті Times New Roman, 12 pt.
Міжрядковий інтервал 1,0
Назва статті
ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ (по центру) інтервали: перед та після – 12 pt
Текст по ширині
Абзаційний відступ 0,5 см
Інтервал перед/після абзацу 0 п.
Відступи зліва/справа 0 мм
Автоматичне перенесення без перенесень
Лапки «текст»
Виділення текстового фрагменту Курсив або напівжирне начертання
Підпис таблиць
Таблиця 1 – Назва таблиці (без крапки в кінці) Інтервали: перед та після – 6 pt
Формат таблиці Word, без заливки, ширина не більше 15 см
Підпис рисунків
Рисунок 1 – Назва рисунку (без крапки в кінці) Інтервали: перед та після – 6 pt п.
Анотація не менш ніж 1800 друкованих знаків
Посилання на літературу [1] – нумерація у порядку посилання.
Нумерація сторінок відсутня
Об’єм 6-12 стор.

Послідовність структурних елементів.
1. Індекс УДК зазначається у верхньому кутку перед відомостями про авторів (шрифт «Times New Roman» напівжирним, вирівнювання вліво).
2. Ініціали та прізвища авторів, не більше 5, їх науковий ступінь, вчене звання, посада чи професія (шрифт «Times New Roman» напівжирним, вирівнювання вправо), ORCID, місце роботи або назва навчального закладу (шрифт «Times New Roman» курсивом, вирівнювання вправо).
3. Назва статті (шрифт «Times New Roman» прописними літерами, напівжирним, вирівнювання по центру, до 9 слів, назва повинна відповідати змісту статті, конкретна, без словосполучень на зразок "Дослідження питання...", "Деякі питання...", "Проблеми...", Шляхи...", "Зміни...")
4. Анотація мовою статті, скорочено про головне, приблизно 230–250 слів. (шрифт «Times New Roman» курсив, відступ текста по боках 0,5 см, абзаційний відступ – 0,5 мм, вирівнювання по ширині)
Анотація до наукової статті виконує функцію незалежного від самої статті джерела інформації та викладається мовою статті. Вона дозволяє оцінити публікацію та визначити свою зацікавленість нею. Анотація повинна відображати основний зміст статті за результатами досліджень, містити 230–250 слів та включати в себе наступні данні: Мета та завдання, Методи дослідження, Наукова новизна, Висновки та практичне значення статті.
Ключові слова: від 5 до 10 слів (шрифт «Times New Roman» курсив, відступ текста по боках 0,5 см, абзаційний відступ – 0,5 cм, вирівнювання по ширині, через розділовий знак «; – крапка з комою»)
5. Текст статті (шрифт «Times New Roman») розміщуєтьсяв одну колонку вирівнювання поширині. Виділення виконується за допомогою курсиву або напівжирного шрифту. Наукова стаття повинна відповідати науковому профілю та мати наступні структурні текстові частини:

ВСТУП повинен вміщати наступні текстові елементи.
Актуальність теми. Проблеми у загальному вигляді та їх зв'язок з практичними завданнями.
Аналіз останніх досліджень та публікацій, на які спирається автор. Розглядаються публікації, виданих не раніше, ніж за 7 років включаючи закордонних авторів.
Постановка завдання – мета статті.
ОСНОВНА ЧАСТИНА з висвітленням матеріалів методів та методики вирішення проблеми та повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
ВИСНОВКИ та перспективи подальших досліджень.
6. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ннаводиться наприкінці статті у порядку посилань у тексті мовою оригіналу; він повинен складатися не менше ніж з 10 джерел (виданням не раніше 10 років – 50%) оформлений відповідно до стилю IEEE STYLE (стиль інституту інженерів електротехніки та електроніки: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18681/5/Academ_4_12_red1-2.pdf#page=72&zoom=100,66,57 ). Усі посилання, повинні мати DOI або URL. Посилання на дисертації та автореферати, ДСТУ та ДБН, методичні розробки та вказівки, данні Вікіпедії та сайти є неприпустимими. Рекомендується посилання на роботи авторів, що опубліковані в нашому журналі.
7. REFERENCES складається зі списку використаної літератури англійською мовою (транслітерація латиницею для старих видань), оформлений відповідно до стилю IEEE.
Правила транслітерації. Для транслітерації української мови застосовувати офіційну транслітерацію, затверджену Кабінетом Міністрів України 27 січня 2010 р. (Постанова КМУ № 55). При транслітерації літератури з української мови використовуйте безкоштовний онлайн сервіс: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php; при транслітерації літератури з російської мови - http://fotosav.ru/services/transln.aspx
8. Дата надходження статті до редакції зазначається після тексту матеріалу (вирівнювання вправо).

Окремим листом складаються ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ статті українською та англійською мовами, які повинні бути наведені за єдиним зразком у вказаному порядку: ПРІЗВИЩЕ, ім'я та по-батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада чи професія, місце роботи,обов'язково зазначити ORCID, наукові інтереси, телефон, e-mail.

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ СТАТТІ.
Всі абревіатури та скорочення, за винятком загальноприйнятих (ДСТУ, ДБН та ін.), слід уводити в текст у дужках після першого згадування відповідного повного словосполучення і лише потому можна ними користуватися. Вимоги та правила скорочень слів згідно ДСТУ 3582-97. На всі таблиці, рисунки, діаграми давати посилання в тексті статті. Усі таблиці повинні мати заголовки, а усі рисунки та діаграми мають супроводжуватися підписами. Підписи виконуються курсивом по центру.
Вимоги до формул. Для написання формул використовуйте Microsoft Equation 2003 або Math Type (використання інших редакторів у тому числі версії 2007 чи вище, не допускається) 12 п. Формули мають бути вставлені в таблицю, яка має ліве вирівнювання без абзацу. Формули варто розмістити посередині висоти колонки з центровим вирівнюванням. Нумеруйте всі рівняння послідовно. Нумерація рівнянь у круглих дужках з правої сторони. Після формули використовуйте кому або крапку, якщо формула не має опису.
Вимоги до рисунків. Рисунки слід подавати безпосередньо у тексті статті. Треба вставляти рисунки як об'єкт, з доступом до редагування тексту (у тому числі, рисунки Microsoft Excel). Зображення з мережі Internet та скановані мають відповідати вимогам до якості для поліграфічного відтворення (роздільна здатність – 300–600 dpi) та мають містити джерело цитування. Рисунки повинні бути розташовані по центру, без обтікання
текстом та не виходити за межі полів, бажано вставляти рисунки та подальший підпис в таблицю. Всі рисунки повинні піддаватись редагуванню та мати посилання.
Вимоги до таблиць. Таблиці подаються в книжковій орієнтації (за винятком – в альбомному для великих таблиць). Довжина таблиці не більше однієї сторінки. Для ємких таблиць допускається розмір шрифту 10–8.
Позначення у формулах та рисунках, а також у тексті статті повинні бути однакові як за розміром так і за шрифтом видалення. Скорочення грошових, метричних, часових одиниць (грн, мл, км, год, хв, с тощо) і скорочення млн, млрд писати без крапки. Між числовим значенням і скороченою назвою одиниці виміру величини слід ставити нерозривний інтервал.
Необхідно по тексту вказувати джерело згадуваних у статті цитат і фактичних даних, на які посилається автор. Посилання робиться у квадратних дужках.

Журнал друкується у чорно-білому форматі, тому не припускається використання кольорів у тексті, рисунках, таблицях, діаграмах.

Для підвищення наукового авторитету та міжнародного рейтингу науково-технічного журналу «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ», редколегія просить звернути особливу увагу на те, щоб кожна публікація українською мовою супроводжується відомістю про авторів, назвою та анотацією англійською мовою обсягом не менш ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова (анотація англійською мовою є єдиним джерелом інформації для іноземних учених); кожна публікація англійською мовою супроводжується відомістю про авторів, назвою та анотацією українською мовою обсягом не менш ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова.
Англомовна анотація повинна включати в себе наступні данні: Purpose, Methodology, Findings, Originality, Practical implications.
Переклад прізвищ авторів, назви статті, анотації та ключових слів на другу мову повинен мати належну якість!!!

 Зразок оформлення статті

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.