Інформація для авторів

Національний університет «Запорізька політехніка»

здійснює набір статей до електронного науково-практичного журналу

«Підприємництво та управління розвитком соціально-економічних систем»

Спеціальності – 051, 054, 073, 076, 241, 242.

 

Просимо авторів уважно читати Вимоги до структури та оформлення матеріалу та уважно заповнювати Анкету для автора (Додаток 1)

Дякуємо за розуміння!

Вимоги до структури та оформлення матеріалу 

УВАГА!

АВТОР ОБОВ’ЯЗКОВО ПОВИНЕН МАТИ ORCID ID

Оримати свій ORCID ID можна на сайті https://orcid.org/register

 

  1. Вимоги щодо змісту наукової статті:

1.1. Високий науковий рівень статті.

1.2. Приймаються раніше не опубліковані наукові статті.

1.3. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті (за плагіат відповідає автор).

1.4. Стаття повинна бути написана українською або англійською мовою.

1.5. Стаття повинна бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження і обґрунтування отриманих наукових результатів. Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. Позиція редакції може не збігатися з думками авторів, висловленими у статті. За плагіат відповідає автор.

1.6. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

 

  1. Вимоги щодо оформлення наукової статті:

2.1. У статті з лівого боку має стояти індекс УДК

2.2. Ініціали та прізвище автора. Через кому після ПІБ  зазначається науковий ступінь, вчене звання, посада, науковий заклад. (На мові статті, українською (якщо стаття не україномовна) та англійською мовою). ORCID ID.

2.3. Назва статті на мові статті, українською (якщо стаття не україномовна) та англійською мовою.

2.4. Анотація (обсяг не менш як 1800-2000 знаків без пробілів) на мові  статті, українською (якщо стаття не україномовна) та англійською мовою.

2.5. Ключові слова (8-10 слів) на мові  статті, українською (якщо стаття не україномовна) та англійською мовою.

2.6. Текст статті.

У  статті повинні міститись (із виділенням у тексті) такі елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі;

- список літератури має включати не менше 10 джерел. Оформлення списку літератури за міжнародним бібліографічним стандартом АРА: літературні джерела кирилицею транслітеруються латинськими літерами, а до назви матеріалу додається переклад англійською мовою. Для нумерації джерел не використовувати опцію «Список». Список літератури повинен обов’язково містити посилання на джерела з періодичних видань, що проіндексовані у провідних наукометричних базах (Scopus, Web of Science). Кількість самоцитувань – не більше 20% від загальної кількості джерел літератури.

Для правильного оформлення, скористайтеся рекомендаціями http://www.economy.in.ua/d/references.doc

 

  1. Технічні вимоги до статті

3.1. Обсяг рукопису – не менше 10 та не більше 20 сторінок тексту, включаючи таблиці, рисунки (4 рисунки прирівнюються до 1 сторінки тексту) і список літератури (формат сторінки А4).

3.2. Стаття повинна бути виконана у форматі А-4 текстового редактора Microsoft Word for Windows та мати розширення .doc, .docx, або .rtf.

Стаття повинна бути зроблена шрифтом Times New Roman 12 з міжрядковим інтервалом 1,5.

3.3. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад, Таблиця 1.) і назву (друкується над таблицею посередині жирним шрифтом).

Таблиці, створені у текстовому редакторі Word, повинні мати порядковий номер (без знаку №) і назву; на кожну таблицю надається посилання у тексті (у форматі табл. 1). Формат таблиць: шрифт – Times New Roman, кегль – 10 пунктів, вирівнювання – по центру; міжрядковий інтервал – одинарний; всі відступи і інтервали – 0 см.

Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються під кожною ілюстрацією посередині жирним шрифтом (наприклад, Рис. 2. Переваги ефективної структуризації попиту).

3.4. Малюнки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом. Для малюнків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel (2003). Малюнки, які зроблені в інших програмах, потрібно додатково до статті відправити у форматі або jpg, або tif, або pdf.

3.5. Формули вставляються безпосередньо у текст за допомогою редактора формул Microsoft Equation. Нумерація формул у тексті статті дається арабськими цифрами у круглих дужках справа.

3.6. Посилання на літературу в тексті необхідно подавати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56–59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.

3.7. У статті не повинно бути переносу слів та макросів. При наборі слід вимкнути автоматичний "м'який" перенос (заборонені "примусові" переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею "Enter", не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша "Tab")

Статті, які не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються

 

  1. Матеріали, які потрібно подати до редакції

4.1. Анкета  (скачати на сайті).

4.2. Рецензію на статтю, підписану доктором наук (якщо серед співавторів немає доктора наук) та завірена відділом кадрів з його місця роботи (оригінал або сканована копія).

Вказані матеріали у електронному вигляді надсилаються на електронну скриньку redjourn@zp.edu.ua, або kaf_economik@ukr.net.

Назва файлів має друкуватись англійськими літерами і відповідати прізвищу першого автора, наприклад, Ivanov_article, Ivanov_translate.

 

Поштова адреса редакції: 69063, Україна, м.Запоріжжя, вул. Жуковського, 64