Про журнал

Галузь та проблематика

Математика

 • Алгебра та теорія чисел
 • Математичний аналіз
 • Прикладна математика
 • Обчислювальна математика
 • Керування та оптимізація
 • Дискретна математика та комбінаторика
 • Загальна математика
 • Математична фізика
 • Диференціальні рівняння
 • Моделювання та комп'ютерне моделювання
 • Теорія чисел
 • Статистика та теорія ймовірності
 • Теоретична інформатика

Інформатика

 • Штучний інтелект
 • Теорія обчислень
 • Інформаційні системи
 • Прикладна інформатика
 • Загальна інформатика

Теорія прийняття рішень

 • Прийняття рішень  та дослідження операцій
 • Статистика та теорія ймовірності в умовах невизначеності

Процес рецензування

Усі статті, подані до редакційної колегії збірника наукових праць, проходять процедуру рецензування, яка орієнтована на об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам до публікацій.

Мета рецензування – забезпечення якості наукових публікацій, уникнення випадків компіляції і плагіатного використання авторських матеріалів забезпечення узгодження інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, у якій виконувалось дослідження.

Рецензенти проінформовані про те, що рукописи є інтелектуальною власністю авторів. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати матеріали статті до її опублікування. Строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування не повідомляється нікому, окрім авторів та рецензентів, що забезпечує конфіденційність.

Автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, зокрема якщо він не згоден з висновками рецензента.

 Етапи реензування

 1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам до публікацій у Науковому віснику.

2. Голова редакційної колегії або його заступник/заступники аналізує рукопис на предмет відповідності певній галузі наук та вимогам журналу щодо змістового наповнення, інтересу публікації для читачів журналу, актуальності для сучасної науки. У разі позитивного висновку призначає відповідального редактора з числа членів редакційної колегії для організації процесу рецензування рукопису.

3. Рецензентами можуть виступати як члени редакційної колегії наукового віснику, так і сторонні висококваліфіковані фахівці.

4. Рецензування проводиться у формі одностороннього сліпого рецензування – «single blind review» (рецензент знає автора, але автор не знає рецензента) або двостороннього сліпого рецензування – «double blind review» (ні рецензент, ні автор статті не знають один одного).

5. Рецензенти упродовж місяця готують висновок про можливість друкування статті.

6. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.

7. Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального редактора.

8. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається головним редактором або заступником головного редактора, а при необхідності – засіданням редакційної колегії.

Періодичність публікації

Виходить два рази на рiк.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Етика публікацій

Наш журнал дотримується вимог, встановлених міжнародним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics – COPE), з якими можна ознайомитися на сайті COPE .

Принципи етики редактора й видавця

При прийнятті рішення про публікацію редакція керується достовірністю поданих даних і науковою значущістю розглянутої роботи.

Інтелектуальний зміст рукописів оцінюється незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних поглядів авторів.

Неопубліковані дані, отримані з поданих на розгляд рукописів, не використовуються для особистих цілей і не передаються третім особам без письмової згоди автора. Інформація з поданих рукописів залишається конфіденційною і не використовується для отримання особистої вигоди.

Редакція не публікує рукопис, якщо є підстави вважати, що він є плагіатом.

Редакція не залишає без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а при виникненні конфліктної ситуації вживає всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.

Принципи етики рецензента

Рукопис, отриманий для рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.

Рецензент дає об'єктивну й аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.

Неопубліковані дані, отримані з поданих на розгляд рукописів, не використовуються рецензентом з особистою метою.

Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або якщо він не може бути об'єктивним, зокрема у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

Принципи етики автора наукової публікації

Автор (автори) статті повинен надавати достовірні результати проведених досліджень. Свідоме подання помилкових або сфальсифікованих даних неприйнятне.

Автор повинен гарантувати, що результати дослідження, викладені в поданому рукопису, повністю оригінальні. Запозичені дані мають бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела.   Плагіат у будь-яких формах неетичні і неприйнятні.У статті мають подаватися посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.

Автори не повинні надавати до публікації рукопис, що був раніше поданий до іншого видання і наразі розглядається, а також статтю, вже опубліковану в іншому виданні.

Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили істотний внесок у проведення дослідження.  

Якщо автор виявить помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію.

Оплата

Редакція не стягує оплату за подання, рецензування та публікацію рукописів.

Історія журналу

Видається з 1994 року