Особливості геоекологічного стану басейнової системи озера Озерянське (Волинське Полісся)

Автор(и)

Ключові слова:

озерно-басейнова система, просторо-типологічна структура угідь, ландшафтна мікрокатена, гідрохімічні показники, міграція хімічних елементів

Анотація

Мета. Розкрити особливості геоекологічного стану озерно-басейнової системи (ОБС) оз. Озерянське для потреб збалансованого природокористування. Дослідження ґрунтується на методах польових інструментальних ландшафтно-геохімічних пошуках із використання сучасних геоінформаційних технології та лабораторно-аналітичної діагностики проб ґрунтів, води та донних відкладів озера. Результати. З’ясовано сучасний стан господарського освоєння водозбору оз. Озерянське. Представлено результати дослідження гідрохімічного складу води озера. Проаналізовано результати експериментів з визначенням вмісту та особливостей радіальної та латеральної міграції рухомих форм біогенних елементів (N, P2O5, K2O), важких металів (Со, Pb, Cd, Cu, Zn, Mn) на ландшафтній ґрунтово-геохімічній мікрокатені в межах водозбору озера. Зафіксовано незначне перевищення ГДК за вмістом Mn і Cd в ґрунтах мікрокатени. Особливістю латеральної міграції біогенних елементів є збільшення їх концентрації від елювіальної до супераквальної фації геохімічної мікрокатени, а радіальною – зменшення їх вмісту з глибиною ґрунтового профілю. Для рухомих форм важких металів (Со, Pb, Cd, Cu, Mn) характерною особливістю є радіальна міграція – підвищення їхнього вмісту з глибиною ґрунтового профілю в горизонті (20-40 см), а далі в напрямку до материнської породи їх концентрація переважно зменшується. Висновки. Встановлено, що водозбір оз. Озерянське відноситься до антропогенно-природного (ІV) типу та має незадовільний геоекологічний стан (антропогенно-трансформовані угіддя становлять 77,53%, еколого-стабілізуючі угіддя – 22,47%). Для покращення геоекологічного стану водозбору доцільно поступово збільшувати площі екостабілізуючих угідь (луки, ліси, кормові угіддя); контролювати норми внесення мінеральних добрив та використання пестицидів, а також заборонити розорювання земель 50-100-метрової прибережної захисної смуги навколо озера.

Біографія автора

І. В. Зубкович, Рівненський державний гуманітарний університет

викладач кафедри екології, географії та туризму, Рівненський державний гуманітарний університет

Посилання

EU Water Framework Directive 2000/60/EC. Official Journal of the European Communities, 22.12 2000. L 327/1-72. URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0004.02/DOC_1&format=PDF (дата звернення: 01.04.2020)

Гранично допустимі значення показників якості води для рибогосподарських водойм. Загальний перелік ГДК і ОБРВ шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм: [№ 12-04-11 чинний від 09-08-1990]. К: Міністерство рибного господарства СССР, 1990. 45 с.

Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»: ДСанПін 2.2.4.-171-10. Київ, 2010. (Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.05.2010, № 400). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10 (дата звернення: 01.03.2020)

ДСТУ 4770.1-9:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук марганцю (цинку, кадмію, заліза, кобальту, міді, нікелю, хрому, свинцю) в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії. К.: Держспоживстандарт України, 2009. 117 с.

Зубкович І., Мартинюк В., Андрійчук С. Оцінка геоекологічного стану басейнової системи озера Радожичі із застосуванням геоінформаційних технологій. Наук. вісник Східноєвропейського національного ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. 2019. № 9 (393). С. 27–36.

Інструкція з відбирання, підготовки проб води і ґрунту для хімічного та гідробіологічного аналізу гідрометеорологічними станціями і постами. Затверджена Наказом ДСНС України від 19.01.2016 р. № 30. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0030388-16 (дата звернення: 25.03.2020).

Клєщ А. А., Максименко Н. В., Понамаренко П. Р. Територіальна структура природокористування міста Харків. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. № 1-2 (27), 2017. С. 23-34.

Ковальчук И. Лыко Д. Мартынюк В. Геоэкологические проблемы озерных систем Украинского Полесья. «WaterLand–2016» : 1 st International Scientific Conference, 06–12 June. Kaunas : Akademija, Lithuania, 2016. Р. 44–47.

Лико Д. В., Зубкович І. В., Мартинюк В. О., Лико С. М. Оцінка геоекологічних процесів у басейновій системі озера Острівське (Волинське Полісся). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія «Сільськогосподарські науки». Рівне, 2018. Вип. 2(82). С. 3-14.

Лико Д. В., Мартинюк В.О., Лико С. М., Осницька Н. О., Лисюк К В. Геоекологічна оцінка міграції речовин у межах водозборів методом ґрунтових мікрокатен (на прикладі басейну річки Случ). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Екологія. 2015. Вип. 13. С. 26–38.

Лико Д. В., Мартинюк В.О., Лико С.М., Портухай О.І., Зубкович І.В. Метод ґрунтово-геохімічних катен у дослідженнях водозборів Волинського Полісся. Монографія. Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне: О. Зень, 2019. – 140 с.

Максименко, Н., Михайлова, К. Гіс-моделювання агроландшафтів для потреб ландшафтного планування. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2013,3-4, 94-104.

Мартинюк В. О. Моделювання процесів міграції речовин у басейнових геосистемах озер Волинського Полісся. Фізична географія та геоморфологія. Міжвідомчий наук. збірник. – К. :Вид-во геогр. літ-ри «Обрії», 2012. Вип. 2 (66). С. 230–240.

Мартинюк В. О. Оцінка геоекологічого стану природно-антропогенної озерно-басейнової системи. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль: СМП "Тайп". №2 (випуск 45). Наукові записки. №1. 2018. С. 137-146.

Мартинюк В., Зубкович І., Андрійчук С. Оцінка геоекологічного стану озера Велике (Волинське Полісся). Наук. вісник Східноєвропейського національного ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. 2018. № 10 (383). С. 38–45.

Положення про загальнозологічний заказник місцевого значення «Озерянський» Дата оновлення 20.02.2020. URL: https: voladm.gov.ua/article/polozhennya-pro-/zagalnozologichniy-zakaznik-miscevogo-znachennya-ozeryanskiy/ (дата звернення: 25.03.2020).

Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру (додатки 2-57 до Порядку. Додаток 4. Перелік угідь згідно з Класифікацією видів земельних угідь (КВЗУ) Редакція від 31.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF (дата звернення: 25.03.2020).

Тітенко Г.В. Кулик М.І. Гумусовий горизонт міських грунтів як геохімічний бар’єр в урболандшафті. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. № 1-2, 2012. С. 130-136.

Опубліковано

2020-06-05