Детермінанти сталого розвитку: національний вимір галузевої кривої Кузнеця

Автор(и)

Ключові слова:

екологічна крива Кузнеця, сталий розвиток, економічне зростання, ВВП, доход на одного працюючого, галузь національного господарства, викиди забруднюючих речовин

Анотація

 Мета. Моделювання умов досягнення «поворотної точки» в моделі екологічної кривої Кузнеця (ЕКК) для умов економіки України.

Методи. Використані загальнонаукові (аналіз та синтез, індукція та дедукція, аналітичне групування) та спеціальні (абстрагування, моделювання і т. ін.) методи вивчення економічних явищ і процесів.

Результати. Задля визначення умов сталого розвитку національного господарства запропоновано використати галузевий підхід. В його основу покладено ідею, що досягти стійкого поворотного моменту у моделі ЕКК для України можливо шляхом управління її параметрами на рівні провідних галузей економіки. Такими галузями для України є такі: переробна; добувна і розроблення кар’єрів; сільське, лісове та рибне господарство; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; транспорт, складське господарство, пошта та кур’єрська служба. Доведено, що причини недосягнення стійкого поворотного моменту полягають в тому, що гальмуючий вплив здійснює добувна галузь; транспорт, складське господарство, пошта та кур’єрська служба й сільське, лісове та рибне господарство. Показано, що пріоритетними для розвитку економіки України є переробна галузь та енергетика, оскільки саме в них є переважні економічні умови отримання вищого рівня доданої вартості в порівнянні з добувною галуззю, а сільськогосподарський потенціал України можливо використати в разі підвищення рівня оплати праці персоналу галузі. Встановлено, що негативні тенденції у транспортній галузі пов’язані із низькою екологічністю транспортних засобів, що використовуються в Україні і, як наслідок, збільшення останніми роками обсягів викидів шкідливих речовин.

Висновки. Доведено, що ЕКК для України може бути побудована на основі взаємозв’язку між обсягами викидів діоксида сірки, діоксида азоту, оксида, діоксида вуглецю й доходом на душу населення України. Встановлено, що крива Кузнеця в умовах України має «точковий» характер. Запропоновано ЕКК, побудовану на основі взаємозв’язку між обсягами викидів шкідливих речовин та величиною середнього номінального доходу на одного працюючого у провідних галузях національного господарства. Доведено, що забезпечити сталий розвиток економіки України можливо шляхом екологізації виробництва в межах наявної структури національної економіки на основі використання галузевих капітальних інвестицій та активізації державної підтримки природоохоронних заходів.

Біографії авторів

Л. А. Горошкова, Запорізький національний університет

д-р екон. наук, доц.

Є. В. Хлобистов, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

д-р екон. наук, проф.

О. В. Маслова, Запорізький національний університет

канд. фіз.-мат. наук, доц.

Посилання

Shubravska, O. V. (2005). Steady economic development: concept and direction of research. Economy of Ukraine, (1), 36-42 (in Ukrainian).

Alimov, O. M., Danilenko, A. I., Tregobchuk, V. M. & others. (2005). Economic development of Ukraine: institucional'ne and resource providing. Kyiv: the Incorporated institute of economy of NAN of Ukraine.

Khvesik, M. (2011). Staliy development of Ukraine: problems and prospects. Economist, (4), 8-9.

Stern, D. I. (2004). The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve. World Development, 32(8), 1419–1439. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.03.004

Grossman, G. M. & Krueger, A. B. (1991). Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement. National Bureau of Economic Research Working Paper. NBER, Cambridge MA. Retrieved from https://www.nber.org/papers/w3914

Shafik, N. & Bandyopadhyay, S. (1992). Economic Growth and Environmental Quality: Time Series and Cross-Country Evidence, Background Paper for the World Development Report. The World Bank, Washington DC. Retrieved from

http://documents.worldbank.org/curated/en/833431468739515725/Economic-growth-and-environmental-quality-time-series-and-cross-country-evidence

United Nations. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Retrieved from http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm.

European Bank for Reconstruction and Development. (1992). World Development Report 1992: Development and the Environment’. Retrieved from http://wdronline.worldbank.org/worldbank/a/c.html /world_development_report_1992/front_matter/WB.0-1952-0876-5.frontmatter

Beckerman, W. (1992). Economic growth and the environment: whose growth? whose environment? World Development, 20(4), 481–496. Retrieved from https://doi.org/10.1016/0305-750X(92)90038-W

Kubatko, О. & Nilova, О. (2008). Environmental Kuznets Curve: evidence from Ukrainian data on pollution concentrations. The mechanism of economic regulation, (2), 53–67.

Tunitsa, T. Yu. (2006). Research of possibilities of adaptation of Kuznets' theory to the decision of modern ecological and economic problems of sustainable development. Forestry, forestry, paper and woodworking industries, (30), 167-177.

Khlobystov, Ie., Horoshkova, L., Kozmenko, S. & Trofymchuk, V. (2019). Econometric analysis of National Economy Sustainable Development on the basis of the Еnvironmental Kuznets curve. International Journal of Global Environmental Issues. Special Issue on: "Green Economy: Energy, Industry and Agricultural Aspects" . in print.

Horoshkova, L. A, Khlobistov, Ie. V. & Trofimchuk, V. O. (2019). The relationship between economic growth and the assimilation potential of the environment in ensuring the sustainable development of the national economy. Project management and production development, (1(69)), 24-37. Retrieved from http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/69/3.pdf (in Ukrainian).

Horoshkova, L. A., Khlobistov, Ie. V. & Trofimchuk, V. O. (2019). Economic and statistical modeling of determinants of the dynamics of environmental pollution in Ukraine. Economics and organization of management, (2 (34)), 46-55. Retrieved from http://jeou.donnu.edu.ua/article/view/7350 (in Ukrainian).

Horoshkova, L. A., Khlobistov, Ie. V. & Trofimchuk, V. O. (2018). Financial mechanisms of sustainable use of territorial resources of natural economic systems. Theoretical and practical aspects of economics and in-tellectual property: a collection of scientific papers, (18), 275-284. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2018_18_39 (in Ukrainian).

##submission.downloads##