Біоіндикація антропогенного тиску на агробіорізноманіття в умовах Північного Приазов’я України

Автор(и)

  • М. П. Федюшко Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна https://orcid.org/0000-0002-2028-5459
  • Ю. М. Федюшко Приазовський державний технічний університет, Україна https://orcid.org/0000-0002-1320-2993
  • Д. В. Коваленко Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна https://orcid.org/0000-0002-6138-3549

Ключові слова:

агроландшафт, моніторинг, біорізноманіття, індекс MSA, біоіндикатор, пестициди

Анотація

Мета. Визначення інформаційної цінності видів-біоіндикаторів з числа мисливських тварин для оцінки екологічного стану агроландшафтів та рівня трансформації в них біологічного різноманіття.

Методи. Польові (шумового прогону, маршрутний); еколого-аналітичні, статистичні, методи матричної алгебри).

Результати. В умовах Північного Приазов’я України ключовими антропогенними факторами, які визначають чисельність популяції: для куріпки сірої  ̶  структура агроландшафту; для зайця-русака  ̶   структури посівних площ, чисельності хижаків та стан сонячної активності. Вперше встановлено значний кореляційний зв’язок між чисельністю популяцій індикаторних видів та пестицидним навантаженням на територію як на регіональному, так и локальному рівнях. В динаміці популяцій індикаторних видів виявлено короткі та довгі хвилі чисельності. В умовах пестицидного пресингу найбільш вразливим є регулюючий вплив зоофагів на консументів нижчих порядків. Тому при збільшені пестицидного навантаження регулюючий вплив хижаків на ряд представників фітофагів буде зменшуватися, що пояснює явище збільшення чисельності деяких фітофагів при загальному токсичному впливі пестицидів.

Висновки. Висока щільність населення та густа інфраструктурна мережа є істотними факторами трансформації біорізноманіття у межах регіону. Загальний стан біологічного різноманіття в регіоні визнано як дуже напружений. Екологічне обґрунтування потенційних видів-індикаторів дозволяє на основі досліджених закономірностей динаміки їх популяцій різного рівня просторової організації запропонувати метод біоіндикації екологічних порушень в агроландшафтах. При цьому інформативним показником антропогенного тиску є поточна чисельність популяції індикаторного виду польової дичини.

Біографії авторів

М. П. Федюшко, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

канд. с-г. наук, доц.

Ю. М. Федюшко, Приазовський державний технічний університет

д-р техн. наук, проф.

Посилання

Sozinov, O. O. & Pridatko, V. I. (2005). Agrobiodiversity of Ukraine: theory, methodology, indicators, ex-amples. Book 1. Кyiv: Nichlava (in Ukranian).

Fedyushko, M. P. (2015). Agrobiodiversity as a component of nature management in the Northern Priazov region of Ukraine. Bulletin of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, (2), 20 - 24. Re-trieved from http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/vestnik/article/view/599 (in Ukranian).

Fedyushko, M. P. (2015). Ecological substantiation of indicator species of associated agrobiodiversity of the Northern Priazovye of Ukraine. Bulletin of Agrarian Science of the Black Sea Coast, 1 (82), 121-129. Re-trieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vanp_2015_1_16 (in Ukranian).

Fedyushko, M. P. Gorbatenko, A. A. & Hryb, O. G. (2011). Indicators of the state of associated agrobiodi-versity. Scientific reports of NULES, 5 (27), 14 р. Retrieved from http://nd.nubip.edu.ua/2011_5/11fmp.pdf (in Ukranian).

Fedyushko, M. P. (2012). Bioindicators of ecological condition of agrolandscapes in the conditions of the Northern Azov region. Proceedings of the III International Conference: Modern problems of biology, ecolo-gy and chemistry, Zaporizhzhia, 2012, May 11-13 (p. 436-437). Zaporizhzhia: Copy Art (in Ukranian).

Fedyushko, M. P. (2015). Problems of greening of the agro-industrial complex of Ukraine. Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 214, 314-318. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_biol_2015_214_49 (in Ukranian).

Bouman, A. F., Kram, T. & Goldewijk, K. (2006). Integrated modelling of global environmental change. An overview of MAGE 2.4. Retrieved from www.iiasa.ac.at/Admin/PUB/.../IR-08-020.p.

Alkemade, R., Oorschot, M., Miles L., Nellemann, Ch., Bakkenes M. & Ben ten Brink. (2009). GLOBIO3: A Framework to Investigate Options for Reducing Global Terrestrial Biodiversity Loss. Ecosystems, 12, 374 – 390. Retrieved from https://link.springer.com/article/10.1007/s10021-009-9229-5

The International Biodiversity Project. (2008). The Netherlands: The Netherlands Environmental Assess-ment Agency (MNP).

Prydatko, V., Kolomytsev, G., Burda, R. & Chumachenko S. (2008). Landscape Ecology: Textbook On Application Of Pressure-Based Biodiversity Modelling For National And Regional Educational Purposes. Kyiv: NAU.

Kazartseva, S. N. (2006). Ornithofauna of agricultural landscapes and its ecological features in modern con-ditions of nature management: on the example of the Voronezh region. (Master’s thesis). K.D. Glinka Voro-nezh State Agrarian University. https://www.dissercat.com/content/ornitofauna-selskokhozyaistvennykh-landshaftov-i-ee-ekologicheskie-osobennosti-v-sovremennyk (in Russian).

Hijmans, R.J., Cameron, S.E., Parra, J.L., Jones, P.G. & Jarvis A. (2005). Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology, 25, 1965-1978.

IPCC. (2007). Fourth assessment report: synthesis. Retrieved from http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf.

Van Rooij, W. (2008). Manual for biodiversity modelling on a national scale. Retrieved from

https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/meeting2013/EG13-BG-8.pdf

Alkemade, R., Bakkenes, M., Bobbink, R., Miles, L., Nellemann, C., Simons, H. & Tekelenburg, T. (2006). GLOBIO 3: Framework for the assessment of global terrestrial biodiversity. In A.F. Bouwman, T. Kramand, K. Klein Goldewijk, (Eds.). Integrated modelling of global environmental change. An overview of IMAGE 2.4. Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP), Bilthoven, The Netherlands. 171–186.

Haitun, S. D. (2005). Quantitative analysis of social phenomena. Problems and prospects. Moscow: KomKniga (in Russian).

Popper, K. (1983). Logic and the growth of scientific knowledge. Moscow: Progress (in Russian).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Сільське господарство