ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Дмитро Миколайович Стеченко Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine
  • Ігор Володимирович Безуглий ЧДІЕУ, Ukraine

Ключові слова:

інновації в рекреаційно-туристичній сфері, рекреаційно-туристичні транскордонні кластери

Анотація

Становлення ефективної національної економіки України вимагає реалізації політики інноваційного розвитку галузей, корпоративних утворень та територій. Складовою частиною політики інноваційного розвитку є кластерізація рекреаційно-туристичної сфери. Узагальнення фахової літератури свідчить про розробки концепцій створення екологічних та транскордонних кластерів, впровадження  інноваційно-інвестиційних механізмів їхнього функціонування. Інноваціями можна вважати розроблені або удосконаленні технології надання послуг, їхні нові види, супутні товари, організаційно-технічні рішення щодо впровадження форм рекреаційно-туристичної діяльності, методів контролю якості, що істотно поліпшують структуру виробництва та збільшують споживання. У статті обґрунтовано типологію інновацій в рекреаційно-туристичній сфері, наведено приклади інновацій та реалізації кластерних ініціатив. Сформульовані принципи реалізації інноваційного підходу в процесі рекреаційно-туристичного кластероутворення. Запропоновані показники оцінки ефективності функціонування транскордонних кластерів, які мають відображувати динаміку рекреаційно-туристичних потоків, кількість підприємств кластеру, розгалуженість внутрішніх зв’язків, рівень розвитку інноваційної інфраструктури, участь у міжнародному поділі праці, бюджетні відрахування. Інтенсифікацію розвитку транскордонних кластерів можуть забезпечити Агенції з національного  розвитку, реалізуючи проекти дослідження прикордонних ринків, створення брендів на послуги відпочинку, проектування комплексних послуг відпочинку, забезпечуючи участь у виставках.

Біографії авторів

Дмитро Миколайович Стеченко, Національний технічний університет України «КПІ»

доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки

Ігор Володимирович Безуглий, ЧДІЕУ

кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму

Посилання

Андрєєва Н. М. Екологічні кластери в рекреаційно-туристичній сфері як модель регіонального розвитку підприємництва/ Н. М. Андрєєва, О. В. Поляничко// Економічний форум. – 2013. - №3. – С. 82-87.

Андрющенко К. Ю. Природоохоронна кластерізація туристично-рекреаційного комплексу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього сере-довища» / К. Ю. Андрющенко; Рада по вивч. продукт. сил України. – К., 2009. - 19 с.

Базилюк А. В. Системно-діалектичний підхід до аналізу транспортних кластерів/ А. В. Базилюк, І. О. Хоменко // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2012. – Вип. 10. – С. 358-364.

Гоблик В. В. Формування транспортно-логістичних кластерів як пріоритетний напрям розвитку прикордонних регіонів України/ В. В. Гоблик, В. В. Папп// Економічний форум. – 2013. - №4. – С. 55-63.

Добрєва Н. Основні напрями розвитку транскордонних кластерів в Україні/ Н. Добрєва// Ефективність державного управління. – 2013. – Вип. 34. – С. 246-253.

Жихор О. Б. Інноваційна політика розвитку регіонів: теорія та практика формування, механізми реалізації: [монографія] / О. Б. Жихор. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2009. – 544 с.

Звіт Про науково-дослідну роботу«Розроблення методичних рекомендацій щодо виявлення транскордонних кластерів та кластер них ініціатив» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://glav.govuadocs.com.ua/download/docs-156718/1600-156718.doc

Ніколаєв Ю. О. Туристичні кластери в Україні/ Ю. О. Ніколаєв// Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Вип. 4(47). – С. 336-341.

Новиков В. С. Инновации в туризме/ В. С. Новиков– М.: Академия, 2007. – 208 с.

Портер М. Е. Экономическое развитие регионов/ М. Е. Портер// Пространственная экономика. - 2007. - №1. - С. 107-112.

Рекорд С. И. Развитие промышленных инновационных кластеров в Европе: эволюция и современная дискуссия / С. И. Рекорд. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 109 с.

Семенов В. Ф. Регіональний кластер у контексті структурної перебудови економіки регіону/ В. Ф. Семенов, В.М. Мозгальова, І. В. Давиденко// Регіональна економіка. – 2006. - №3. – С. 78-89.

Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: монографія/ [Ткаченко Т. І. , Мельниченко С. В. , Бойко М. Г. та ін.]; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 596 с.

Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям(Руководство Осло). Совмеcтная публикация ОЭСР и Евростата [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#

Хуснутдінов О. Кластери – спільна стратегія розвитку для транскордонних регіонів [Електронний ресурс] / О. Хуснутдінов. – Режим доступу: http://irgo.org.ua/politika-i-vlast/klasteri-%E2%80%93-spilna-strategiya-rozvitku-dlya-transkordonnix-regioniv

Чернікова В. І. Особливості інновацій в туризмі/ В. І. Чернікова// Вісник ДІТБ. – 2012. - №16. – С. 89-94.

Шумпетер Й. А. Теория экономического развития/ Й. А. Шумпетер. – М. : Директмедиа Паблишинг, 2008. – 401 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством