ПРОГРЕСИВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Автор(и)

  • Олег Миколайович Гордуновський Черкаський інститут банківської справи Університет банківської справи Національного банку України, Ukraine

Ключові слова:

регіон, соціально-економічний розвиток, державно-приватне партнерство, інститути регіонального розвитку

Анотація

У статті розкрито теоретико-методологічні засади регіонального розвитку та державної регулятивної політики розвитку регіональної економіки, проведено аналіз зарубіжного досвіду створення організаційно-інституціональних форм економічної діяльності на засадах державно-приватного партнерства.

Біографія автора

Олег Миколайович Гордуновський, Черкаський інститут банківської справи Університет банківської справи Національного банку України

доктор історичних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту

Посилання

Соскін О. Визначення національної економічної моделі України: порівняльний аналіз можливих альтернатив [Електроний ресурс] / О. Соскін. – Режим доступу: http://kibit.com.ua/ru/press/articles/?view=301.

Соскін О. Економічна модель: Роль державного регулювання в модернізації національної економіки [Електроний ресурс] / О. Соскін. – Режим доступу: http://osp-ua.info/analitics/14977-.html.

Вахович І. М. Фінансова політика сталого розвитку регіону: методологія формування та механізм реалізації: [монографія] / І. М. Вахович. – Луцьк: Надстир’я, 2007. – 496 с.

Гріневська С. М. Теоретико-методологічні засади саморозвитку регіону як потенціалу сталого розвитку [Електроний ресурс] / С. М. Гріневська. – Режим доступу: http://www.econindustry.org/arhiv/html/2013/63_6.pdf.

Реутов В. Є. Закономірності і парадигми регіонального розвитку [Електроний ресурс] / В. Є. Реутов. – Режим до-ступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=319.

Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства в Україні на2013-2018 роки: Розпорядження від14.08.2013 р. №739-р [Електроний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/739-2013-%D1%80#n8.

Елемесов Р. Е. Экономика Соединенных Штатов Америки: Учебник/ Р. Е. Елемесов. – Алматы: Нурпресс, 2009. - 128 с.

Мотылев В. В. Государственные программы экономического развития в США[Електронний ресурс] / В. В. Мотылев. – Режим доступу: http://economicarggu.ru/2002_4/10motylev.shtml.

Александрин Ю. Н. Институты и инструментарий формирования эффективной системы государственного сти-мулирования малого бизнеса: опыт США/ Ю. Н. Александрин// Общество: политика, экономика, право. – 2012. - №1. –

С. 101-109.

Балацкий Е. В. Агентства регионального развития и их особенности:

международный опыт [Електронний ресурс] / Е. В. Балацкий. – Режим доступу: http://kapital-rus.ru/articles/article/204710.

Об одобрении Концепции развития социально-предпринимательских корпораций. Постановление Правительства Республики Казахстан от31 октября2012 года №1382 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001382.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Регіональна економіка