ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Валентина Борисівна Тропіна ЧДІЕУ, Ukraine

Ключові слова:

транскордонне співробітництво, регіони, єврорегіон, регіональна політика

Анотація

Проаналізовано практику транскордонного співробітництва за участі України та з’ясовано наявні проблеми у цій сфері. Обґрунтовано необхідність та напрями змін щодо політики фінансового забезпечення діяльності єврорегіонів в Україні в контексті формування нової регіональної політики держави.

Біографія автора

Валентина Борисівна Тропіна, ЧДІЕУ

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії

Посилання

Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями від 21.05.1980 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_106.

Про транскордонне співробітництво: Закон України від24.06.2004 №1861-IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1861-15.

Дергачева В. В. Трансграничное сотрудничество как основная составляющая международного научно-технического сотрудничества/ В. В. Дергачева // Економічний вісник НТУУ"КПІ". – 2010. – №7. – С. 54-58.

Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспективи. Монографія / Н. Мікула. – Львів: ІРД НАН України, 2003. – 222 с.

Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на2011-2015 роки: постанова від01.12.2010 р. №1088 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP101088.html.

Treaty Establishing the European Community / Basic Community Laws. - Oхford: Oхford University Press, 1999. - P. 3-96.

Реутов В. Є. Транскордонне співробітництво регіонів України: теоретико-практичні аспекти розвитку[Електрон-ний ресурс] / В. Є. Реутов// Ефективна економіка. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=912

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Міжнародна економіка