ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Ірина Михайлівна Вахович Луцький національний технічний університет, Ukraine
  • Юлія Вікторівна Волинчук Луцький національний технічний університет, Ukraine
  • Ірина Миколаївна Пушкарчук Луцький національний технічний університет, Ukraine

Ключові слова:

матеріальний потік, логістичне управління, функціональні підсистеми, операційні завдання, системний підхід

Анотація

Досліджено теоретико-методичні аспекти логістичного управління матеріальними потоками підприємств, у результаті чого проаналізовано сутність поняття «матеріальний потік» та запропоновано його авторське трактування. Структуровано сучасний логістичний інструментарій в розрізі функціональних підсистем і ключових логістичних активностей для вирішення конкретних операційних завдань підприємства. Доведено необхідність застосування системного підходу для найбільш раціонального управління матеріальними потоками підприємств.

Біографії авторів

Ірина Михайлівна Вахович, Луцький національний технічний університет

доктор економічних наук,  професор

Юлія Вікторівна Волинчук, Луцький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Ірина Миколаївна Пушкарчук, Луцький національний технічний університет

кандидат  економічних  наук,  доцент

Посилання

Гаджинский А. М. Логистика: учебник для высших средних и специальных учебных заведений/ А. М. Гаджинский. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и КО, 2003. – 408 с.

Логистика: полный курс МВА / [Дыбская В. В., Зайцев Е. И., Сергеев В. И., Стерлигова А. Н.; под. ред. В. И. Сергеева]. – М. : Эксмо, 2013. – 944 с.

Крикавський Є. В. Логістика / Є. В. Крикавський. – Львів: Львівська політехніка, 2004. – 447 с.

Родников А. Н. Логистика: терминологический словарь/ А. Н. Родников. – [изд. 2-е.]. - М. : ИНФРА-М, 2000. – 352 с.

Омельченко В. Я. Управление материальными потоками в микроэкономике переходного периода. Монография/ В. Я. Омельченко, А. П. Омельченко, В. Г. Кузнецов. – Севастополь: Вебер. – 2003. - 263 с.

Виробнича логістика: навч. посіб. / [Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В., Доровський О. В., Кубасова Г. В.]. – Харків: НФаУ, 2009. – 364 с.

Гурч Л. М. Логістика: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. М. Гурч. – К. : Персонал, 2008. – 555 с.

Кальченко А. Г. Логістика: навч. посіб. / А. Г. Кальченко, В. В. Кривещенко. – [вид. 2-ге, без змін]. – К. : КНЕУ, 2008. – 472 с.

Пономарьова Ю. В. Логістика: навчальний посібник/ Ю. В. Пономарьова. – К. : ЦУЛ, 2005. – 326 с.

Щодо визначення терміну"товарно-матеріальні цінності" : Лист від28.2.2007 №31-34000-20-16/3985 [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1023.2323.0

Стрижова В. Г. Управління матеріальними потоками та логістика організації виробництва/ В. Г. Стрижова// Вісник Хмельницького національного університету. Серія«Економічні науки». – 2009. – №6(T.2). – С. 227–231.

Селезньова Н. О. Розвиток системи управління матеріальними потоками підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»/ Н. О. Селезньова. – Донецьк, 2010. – 20 с.

Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов/ Под общ. и научн. ред. В. И. Сергеева. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 976 с.

Григорьев М. Н. Логистика. Продвинутый курс: учебник для магистров/ М. Н. Григорьев, А. П. Долгов, С. А. Уваров. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Юрайт, 2011. – 734 с.

Канке А. А. Основы логистики: учебное пособие/ А. А. Канке, И. П. Кошевая. – М. : КНОРУС, 2010. – 576 с.

Архипов А. В. Анализ и моделирование материальных потоков на промышленном предприятии/ А. В. Архипов, Ф. Ф. Бездудный, О. С. Мельникова// Индустрия. – 2006. – №1 (43). – С. 55–57.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Управління підриємством