СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РИЗИКІВ ГАРАНТУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДІВ

Автор(и)

  • Дмитро Борисович Чеховський ЧДІЕУ, Ukraine

Ключові слова:

ризик, депозитний ризик, моральний ризик, фонд гарантування депозитів

Анотація

Розглянуто сутність, специфічні характеристики та видову структуру ризиків гарантування банківських вкладів. Сформульовано перелік обмежень системи гарантування з метою нівелювання впливу ризиків на ефективність функціонування гарантійних фондів.

Біографія автора

Дмитро Борисович Чеховський, ЧДІЕУ

здобувач

Посилання

Балабанов И. Т. Риск-менеджмент/ И. Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 192 с.

Бизнес. Толковый словарь [Електронний ресурс] / [Бетс Г., Брайндли Б., Уильямс С. и др.]; под ред. д.э.н. И. М. Осадчей. - М. : ИНФРАМ, Весь Мир,1998. – 760 c.

Бондарчук В. Ризик як правова категорія/ В. Бондарчук// Часопис Київського університету права. – 2013. – №2. – С. 312-314.

Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения и пути снижения/ В. М. Гранатуров. – М. : Дело и Сервис, 2002. – 140 с.

Диба М. І. Суть та види фінансових ризиків у системі ризик-менеджменту підприємства/ М. І. Диба// Вісник Національного університету"Львівська політехніка". – 2008. – №635. – С. 22-28.

Ефимов С. Энциклопедический словарь. Экономика и страхование/ С. Ефимов. – М. : Церих-ПЭЛ, 1996. – 528 с.

Журавка О. Проблемні аспекти страхування фінансових ризиків в Україні/ О. Журавка// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. - 2007. - Т.20. – С. 16-24.

Зайцев Н. Л. Краткий словарь экономиста/ Н. Л. Зайцев. – М. : Инфра-М, 2007. – 224 с.

Ивасенко А. Г. Банковские риски/ А. Г. Ивасенко. – М. : Вузовская книга, 1998. – 424 с.

Корольова Н. В. Механізми захисту банківських депозитів/ Н. В. Корольова// Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – №3. – С. 270-279.

Коюда П. М. Характеристка та класифікація ризиків/ П. М. Коюда, О. П. Коюда// Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов. – 2006. – Вип. 71. – С. 203-214.

Мочерний С. В. Економічний енциклопедичний словник: У2 т. / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій. – Львів: Світ, 2006. - Т. 2. – 568 с.

Основы экономической безопасности(государство, регион, предприятие, личность) / Под ред. Е. А. Олейникова. – М. : Бизнес-школа Интел-синтез, 1997. – 288 с.

Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від20.09.2001 р. №2740-ІІІ [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2740-14.

Савко П. Гарантирование вкладов как один из инструментов защиты от внешних шоков/ П. Савко// Банкаўскі веснік. – 2009. – №1/438. – С. 38–43.

Турбанов А. В. Ключевые принципы для эффективных систем страхования депозитов и российская система страхования вкладов [Eлектронний ресурс] / А. В. Турбанов, Н. Н. Евстратенко. – Режим доступу: http://www.asv.org.ru/agency/appearance/001.doc.

Фітас Н. Ю. Система страхування депозитів в Україні: сучасні реалії та перспективи / Н. Ю. Фітас// Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – №4(13). – С. 55-59.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Фінанси. Банківська справа.