АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В РЕЗУЛЬТАТІ ВПЛИВУ ПРОЦЕСІВ КОРПОРАТИВНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ

Автор(и)

Ключові слова:

економічна безпека, злиття, індикатори, інтегральний індекс, національна економіка, поглинання

Анотація

Динамічний розвиток економічних відносин на сучасному етапі обумовлює перманентну трансформацію механізмів взаємодії господарюючих суб’єктів. Одним із найбільш актуальних явищ у розвитку світової економіки є процеси злиття і поглинання підприємств. Розмах процесів корпоративної консолідації обумовлює стрімке формування та посилення потужних корпорацій, а також перерозподіл між ними впливу на національні підприємства, ресурси та ринки збуту. Зважаючи на відсутність комплексних досліджень щодо питань оцінки впливу злиттів і поглинань суб’єктів господарювання на економічну безпеку країни, основним завданням даної статті є дослідження параметрів економічної безпеки в контексті корпоративної консолідації та систематизація недоліків методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Враховуючи, що злиття і поглинання можуть призвести до формування достатньо потужних підприємницьких структур для здійснення суттєвого впливу на економічну ситуацію в регіоні та країні, а також з огляду на елементи опортунізму у мотивації їхніх учасників, особливу увагу приділено характеристиці загроз від злиттів і поглинань для національної економіки, які відкриваються в результаті проведення даних угод. Серед останніх виділено наступні: втрата контролю над економікою, згортання наукових досліджень та поглиблення технологічного відставання, зниження конкурентоспроможності експортерів, інтенсивна експлуатація національних ресурсів без урахування національних інтересів. Проаналізувавши „Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України” в контексті врахування загроз, пов’язаних із злиттями і поглинаннями суб’єктів господарювання, констатовано наявність в ній суттєвих недоліків. Запропоновано класифікувати їх на загальні (характерні для методичних рекомендацій як інструменту оцінки рівня економічної безпеки країни) та специфічні(пов’язані з неврахуванням впливу злиттів і поглинань на економічну безпеку України). Зазначено, що існуюча система управління економічною безпекою побудована за принципом реагування на поточні загрози та практично не враховує необхідності і доцільності розробки та реалізації превентивних заходів, у той час, як ефективне управління процесами злиття і поглинання в більшості випадків можливе лише на стадії підготовки та проведення угоди.

Біографія автора

Микола Володимирович Литовченко, ЧНТУ

кандидат економічних наук кафедри фінансової діяльності суб’єктів господарювання і державних установ Чернігівського національного технологічного університету

Посилання

Варналій З.С. Проблеми та шляхи забезпечення економічної безпеки України/ З.С. Варналій // Економіка та управління. – 2001. – №3. – С. 3-12.

Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: Монографія/ Т.Г. Васильців. – Львів: Арал, 2008. – 384 с.

Коковський Л.О. Географічний вимір економічної безпеки України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / Л.О. Коковський. − К., 2008. – 17 с.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ від 29.10.2013 №1277 [Електронний ресурс] / Міністерство економічного розвитку. − Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME131588.html

Плакіда А.О. Реалізація державної політики у сфері економічної безпеки національної економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / А.О. Плакіда. - Запоріжжя, 2008. −20 с.

Саєнко О.С. Зміцнення економічної безпеки як чинник ефективного функціонування економічної системи: авто-реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / О.С. Саєнко. − Одеса, 2010. −16 с.

Ткачова Н.М. Механізм державного регулювання економічної безпеки регіону: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Н.М. Ткачова. – Запоріжжя, 2009. – 40 с.

Чечель О.М. Економічна безпека в контексті державної економічної політики України [Електронний ресурс] / О.М. Чечель. − Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2010-1/doc/3/10.pdf

Шуршин В.О. Система економічної безпеки регіону: аналіз та перспективи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / В.О. Шуршин. − К., 2009. − 21 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством