СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

сільське господарство, сільськогосподарські підприємства, державне регулювання, програмно-цільовий метод планування

Анотація

У статті проведено комплексне дослідження соціально-економічного розвитку сільського господарства. На основі опрацьованого матеріалу було виокремлено проблемні питання розвитку сільського господарства та аргументована необхідність використання програмно-цільового методу планування для модернізації системи державного впливу на соціально-економічний розвиток сільського господарства України.

Біографія автора

Сергій Вікторович Пономаренко, ЧНТУ

здобувач кафедри фінансової діяльності Чернігівського національного технологічного університету

Посилання

Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / [Присяжнюк М.В., Зубець М.В., Саблук П.Т. та ін.; за ред. М.В. Присяжнюка та ін. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 1008 с.

Борнякова Е.В. Международный опыт государственной помощи сельскому хозяйству [Електронний ресурс] / Е.В. Борнякова// Экономика и право. – 2011. – Вып. 2. - Режим доступу: http://vestnik.udsu.ru/2011/2011-022/vuu_11_022_02.pdf

Діброва А.Д. Удосконалення державного регулювання сільськогосподарського виробництва в Україні/ А.Д. Діброва// Економіка АПК. - 2009. - №7. - C. 44-50.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва у2012 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Карпенко Г.Г. Совершенствование механизмов регулирующего воздействия государства на экономику аграрного сек-тора: автореф. дисс. на соискание уч. степени доктора экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хазяйством” / Г.Г. Карпенко. - Москва, 2011. – 41 с.

Основи аграрної економіки: підручник/ [В.П. Галушко, Гвідо Ван Хулєнбрук, О.А. Ковтун та ін.]. - К. : Вища освіта, 2003. – 399 с.

Онисько С.М. Державна підтримка аграрної сфери [Eлектронний ресурс] / С.М. Онисько, Л.В. Синявська. – Режим доступу: http://lnau.lviv.ua/lnau/files/ЗБІРНИК%20міжн%20інтерн%20конференції%202014р%20doc.pdf

Райзберг Б.А. Программно-целевое планирование и управление/ Б.А. Райзберг, А.Г. Лобко. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 428 с.

Стратегічні напрями розвитку агропромислового комплексу України/ За ред. П.Т.Саблука, В.Я. Месель-Веселяка. - К.: ІАЕ, 2002. - 60 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством