МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ РІВНЯ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ ШЛЯХОМ РОЗШИРЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ

Автор(и)

Ключові слова:

екологічна безпека, інтегральна оцінка, індекс, національна безпека, екологічні індикатори

Анотація

У статті запропоновано методичний підхід до оцінки рівня екологічної безпеки на регіональному рівні, який ґрунтується на розрахунку інтегрального індексу. До його складу входять показники екологічного стану в регіоні та їхні індикатори. Методика розрахунку індексу екологічної безпеки складається із трьох взаємопов’язаних етапів, до яких входять: визначення основних індикаторів, їх розрахунок за показниками та визначення належності отриманого індексу до одного з видів існуючих критеріїв. Реалізація запропонованого  методичного підходу дозволить оцінити ступінь екологічної безпеки регіону з урахуванням рівня негативного впливу господарської діяльності суб’єктів господарювання на навколишнє природне середовище.

Біографії авторів

Вікторія Георгіївна Боронос, Сумський державний університет

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету

Любов Вікторівна Довга, Сумський державний університет

аспірант Сумського державного університету

Посилання

Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення: монографія/ Б.В. Губський. – К. : Укрархбудінформ, 2001. – 122 с.

Пастернак-Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави. Статистика процесу забезпечення/ Г.А. Пастернак–Таранушенко. – К.: Кондор, 2002. – 302 с.

Пастернак- Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави. Методологія забезпечення/ Г.А. Пастернак-Таранушенко- К. : Київськ. екон. ін-т менеджменту, 2003. – 320 с.

Потапенко Н.А. Особливості формування ринку екологобезпечних товарів, технологій та послуг в Україні/ Н.А. Потапенко// Економіка України. – 2001. – №8. – С. 28-33.

Борщевський П.П. Економіко-екологічні аспекти розвитку продовольчої сфери в світовому та регіональному вимірах/ П.П. Борщевський// Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія: Економіка та менеджмент.–

– №2. – С. 26-30.

Хлобистов Є.В. Проблеми забезпечення екологічної безпеки в умовах трансформації економіки України: автореф. дис. на здобуття наук ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.08.01 “Економіка природокористування і охорони навко-лишнього середовища” / Є.В. Хлобистов; НАН України. – К., 2005. – 34 с.

Андрейцев В.І. Екологічне право/ В.І. Андрейцев. – К. : Вентурі, 1996. – 206 с.

Ілляшенко С.М. Формування ринку екологічних інновацій: екологічні основи управління: монографія/ С.М. Ілляшенко, О. В. Прокопенко. - Суми: Університетська книга, 2002. - 250 с.

Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ від02.03.2007 р. №60 [Електронний ресурс] / Міністерство економіки України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Про затвердження Порядку здійснення моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення для визнання територій депресивними: Постанова від24.06.2006 р. №860 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Про запровадження комплексної оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя: Постанова від20.06.2007 р. №833 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Потапенко В.Г. Екологічна складова в системі показників екологічної безпеки [Електронний ресурс] / В.Г. Потапенко, Д.С. Бірюков// Ефективна економіка. – 2013. - №6. − Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2088

Обиход Г.О. Методичні підходи щодо оцінки рівня екологічної небезпеки регіонів України [Електронний ресурс] / Г.О. Обиход, Т.Л. Омеляненко// Ефективна економіка. – 2012. - №10. Режим доступу http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1429

Жулавский А. Ю. Scientific Methodological Bases of Ecologically Oriented Administrative Territory Management System Forming / А. Ю. Жулавский, Е. А. Павленко, Ю. Т. Алибекова// Молодой ученый. – 2013. – №11. – С. 337–344.

Дворецька Г.В. Соціологія: Навч. посіб. / Г.В. Дворецька. – [2-ге вид.]. - К. : КНЕУ, 2002. – 472 с.

Боронос В.Г. Індикатори фінансової безпеки в системі управління інноваційним розвитком економіки: аналіз сис-темних взаємозв’язків/ В.Г. Боронос// Економічний простір: збірник наукових праць. – 2013. - №2. – С. 120-127.

Багатогалузева статистична інформація [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sumy.ukrstat.gov.ua/

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Сумській області у2013 році [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pek.sm.gov.ua/

Аналіз виконання обласного бюджету [Електронний ресурс] / Департамент фінансів Сумської ОДА. - Режим доступу: http://sm.gov.ua/uk/oda

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Регіональна економіка