КОНЦЕПЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ ПОВЕДІНКОВОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • Валерійович Євген Смирнов Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна https://orcid.org/0000-0002-4869-182X

Ключові слова:

проактивність, поведінковий потенціал, динамічні здатності, ресурси підприємства, інтернальність, інноваційний розвиток

Анотація

У статті розглянуто основи проактивної поведінки та політики підприємства, які ґрунтуються на поведінкових аспектах діяльності людини як основного носія ресурсів суб’єктів  підприємницької  діяльності. Також приділено увагу взаємозв’язку інтернальності особистості з розвитком динамічних здатностей підприємства як запоруки подальшої трансформації економіки у напрямку прогресивних інновацій.

Біографія автора

Валерійович Євген Смирнов, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки підприємств Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Посилання

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия/ И. Ансофф, Э. Дж. Макдоннелл; пер. с англ. С. Жильцов. - СПб.: Питер Ком, 1999. - 414 с.

Бодров В.А. Психологія професійної діяльності/ В.А. Бодров// Сучасна психологія. Керівництво під ред. В.Н. Дружиніна. М. : інфа-М, 1999. - с. 668

Гуржій Н.М. Механізм проактивного управління стратегічною маркетинговою стійкістю/ Н.М. Гуржій// Вісник Одеського національного університету. Економіка. - 2013. - Т. 18, Вип. 2. - С. 57-66.

Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке/ П.Ф. Друкер; [пер. с англ. и ред. Н.М. Макаровой]. - М. : Вильямс, 2007. – 276 с.

Feather N.T. Expectations and Actions: Expectancy-Value Models in Psychology / N.T. Feather - New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1982 – 436 p.

Rotter J.B. Social Learning and Clinical Psychology Johnson Reprint Corporation / J.B. Rotter. – NY : Johnson Reprint, 1954 – 466 p.

Коломінський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті(соціально-психологічний аспект) / Н. Л. Коломінський– К.: МАУП, 2000. - 286 с.

Вища освіта України і Болонський процес: [за ред. В.Г. Кременя]. – Тернопіль: Богдан, 2004. - 384 с.

Олпорт Г. Становление личности/ Г. Олпорт, Д. Леонтьев; [пер. з англ.]. - М.: Смысл, 2002. - с. 464.

Паздрій В.Я. Модель проактивної поведінки компанії/ В.Я. Паздрій// Стратегія економічного розвитку України. - №32. - 2013. – с. 155-164.

Паздрій В.Я. Концептуальні положення управління проактивною поведінкою підприємства/ В.Я. Паздрій// Економіка підприємства: теорія та практика. Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції; 12 жовтня 2012 р. - К.: КНЕУ, 2012. - 174-177 с.

Планкетт Л. Выработка и принятие управленческих решений/ Л. Планкетт, Г. Хейл. – М. : Экономика, 1984. – 168 с.

Семиченко В.А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека/ В.А. Семиченко// Модульный курс психологии. Модуль „Направленность”: лекции, практические задания для самостоятельной работы. – К. : Миллениум, 2004. – 521 с.

Смирнов Є.В. Управління ресурсами підприємства: дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Євген Валерійович Смирнов. - К., 2014. – 204 с.

Кови С.Р. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности/ Кови Стивен; [пер. з англ.]. - М. : «Альпина Паблишер», 2012. - 374 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла: сборник [пер. с англ. и нем. Д.А. Леонтьева, М.П. Папуша, Е.В. Эйдмана]. - М. : Прогресс, 1990. - 368 с.

Чухраєва Н.М. Забезпечення інноваційного розвитку підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. Наук: спец. 08.00.04 «економіка та управління підприємствами» / Н.М. Чухраєва. - К., 2015. – 20 с.

Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/проактивність

Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/ресурс

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Інновації