СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

страхування, страховий ринок, страхові компанії, страхові премії, страхові виплати, капітал, активи

Анотація

У статті проведено комплексне дослідження сучасного стану страхового ринку України, обґрунтовано необхідність вирішення проблем його розвитку, визначені подальші перспективи його функціонування  та запропоновані напрямки підвищення ефективності страхової діяльності.

Біографія автора

Валентина Вікторівна Виговська, ЧНТУ

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Чернігівського національного технологічного університету

Посилання

Аржевітін С.М. Чому і як слід реформувати систему гарантування вкладів/ С.М. Аржевітін// Вісник НБУ. – 2010. – №11. – С. 3-7.

Базилевич В.Д. Страхова справа: навчальний посібник/ В.Д. Базилевич, К. Базилевич. – [вид. 3-тє, перер. і доп.]. - К. : Знання, 2003. – 250 c.

Балук Н.Р. Визначення впливу комунікаційних засобів на поведінку споживачів страхових послуг Західного регіону/ Н.Р. Балук// Регіональна економіка. - 2011. - №2. - С. 151-156.

Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: монографія/ Гаманкова О.О. – К. : КНЕУ, 2009. – 283 с.

Залєтов О.М. Страхування: Навчальний посібник/ О.М. Залєтов. - К. : BeeZone, 2003. – 304 c.

Козьменко О.В. Нові вектори розвитку страхового ринку України: монографія/ О.В. Козьменко, С.М. Козьменко, Т.А. Васильєва; керівник авт. проекту д.е.н., проф. О.В. Козьменко. - Суми: Університетська книга, 2012. - 316 с.

Стойко О.Я. Фінанси: навч. посіб. / О.Я. Стойко, Д.І. Дема; за ред. О.Я. Стойка. – К. : Алерта, 2014. – 432 с.

Ткаченко Н.В. Інвестиційна діяльність страхових компаній: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Н.В. Ткаченко; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. - К., 2004. - 20 с.

Офіційний сайт Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/742.html.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Фінанси. Банківська справа.