General staff of the army of the UPR (the specifics of activities in the conditions of internment in the camps of Poland, 1921-1924)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2018.141072

Keywords:

general staff, internment, camp, general, Kalisz, UРR army, Poland

Abstract

The article analyzes the specifics of the activities of the General Staff of the Army of the Ukrainian People's Republic under conditions of internment in the camps of Poland in 1921-1924., which continued to perform its functions as the main military unit for planning the development of the armed forces of the UPR and restoration of Ukrainian statehood by armed means. The staff of the General Staff took an active part in the development of new regulations for the army, carried out an examination of bills that determined the structure of the troops in the conditions of internment and in case of restoration of military actions for the restoration of the UРR, identified ways of reforming cultural and educational work in the camps

Author Biography

Ihor Sribnyak, Borys Grinchenko Kyiv University Bulvarno-Kudriavska str., 18/2, Kyiv, Ukraine, 04053

Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of Department

Department of World History 

References

Kolyanchuk, O. (2000). Ukrayinsʹka viysʹkova emihratsiya u Polʹshchi 1920–1939 rr. [Ukrainian military emigration in Poland 1920–1939]. Lviv, 276.

Sribnyak, I. (1997). Obezzbroyena, ale neskorena: Internovana Armiya UNR u taborakh Polʹshchi y Rumuniyi (1921–1924 rr.) [Disarmed, but not overwhelmed: Interwar Army of the UPR in the camps of Poland and Romania (1921–1924 biennium)]. Kyiv-Filadelfiya, 187.

Sribnyak, I. (2018). «…Za pravo vilʹno zhyty i pratsyuvaty v ridniy khati» (ukrayinsʹka emihratsiyna hromada v Chenstokhovi, Polʹshcha u 1921 r.) [For the right to live and work freely in the native home» (Ukrainian emigration community in Czestochowa, Poland in 1921)] Evropský filozofický a historický diskurz. Praha, 4, 2, 24–31. Available at: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24081

Sribnyak, I. (2017). «Pochuttya velykoho obov’yazku, pokladenomu na Heneralʹnyy shtab Batʹkivshchynoyu…»: zasnuvannya ta diyalʹnistʹ Akademichnykh kursiv shtabnykh starshyn u tabori Kalish (Polʹshcha) u 1921–1924 rr. [«The feeling of great responsibility assigned to the General Staff of the Motherland ...»: the founding and the activities of the academic staff courses at the Kalish camp (Poland) in 1921–1924]. Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі europejskiej – przeszłość і teraźnіejszość. Toruń-Kijów. 1, 24–32. Available at: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19931

Tsentralʹnyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnya Ukrainy (TSDAVO Ukrainy) [Central State Archive of the Supreme Governments and Administrations of Ukraine], f. 1078, оp. 2, spr. 234, аrk. 2–2zv.

TSDAVO Ukrainy, f. 1078, оp. 4, spr. 6, аrk. 71.

TSDAVO Ukrainy, f. 1075, оp. 2, spr. 476, аrk. 11зв.

TSDAVO Ukrainy, f. 1078, оp. 2, spr. 233, аrk. 39.

TSDAVO Ukrainy, f. 1075, оp. 2, spr. 822, аrk. 207.

TSDAVO Ukrainy, f. 1075, оp. 2, spr. 822, аrk. 207-207зв.

TSDAVO Ukrainy, f. 3947, оp. 1, spr. 13а, аrk. 48-50зв.

TSDAVO Ukrainy, f. 1078, оp. 2, spr. 317, аrk. 3, 6.

TSDAVO Ukrainy, f. 1078, оp. 2, spr. 317, аrk. 15, 22, 23.

Published

2018-08-27

Issue

Section

History